th th en gb

Sidebar

บริการที่ผ่านมา

งานบริการชุมชนและสังคม
กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
1.
วิทยากรอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
2.
วิทยากรอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
3.
วิทยากรอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล
4.
วิทยากรอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล
5.
วิทยากรอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
6.
วิทยากรอบรมผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ
7.
วิทยากรอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา
8.
วิทยากรอบรมผู้ตัดสินกีฬากรีฑา
9.
วิทยากรอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล
10.
วิทยากรอบรมผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
11.
วิทยากรกิจกรรมนันทนาการ
12.
วิทยากรกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
13.
วิทยากรอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา
14.

วิทยากรการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

15.
วิทยากรอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ
16..
วิทยากรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
17.
วิทยากรอบรมทักษะพื้นฐานการเคลื่อนไหวทางร่างกาย
18.
วิทยากรอบรมกีฬาวู๊ดบอล
19.
วิทยากรอบรมกีฬากอล์ฟ
20.
วิทยากรอบรมกีฬากาบัดดี้
21.
วิทยากรอบรมหลักการออกกำลังกาย

22.

วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์(Partner in Learning)
23.
วิทยากรฝึกอบรมด้านการประชาสัมพันธ์
24.
วิทยากร STREET  SOCCER
25.
วิทยากรการประกันคุณภาพ
26.
วิทยากรการอบรมผู้นำชุมชน
27.
วิทยากรให้ความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28.
วิทยากรให้ความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
29.
วิทยากรให้ความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
30.
วิทยากรให้ความรู้ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
31.
วิทยากรให้ความรู้ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
32.
วิทยากรให้ความรู้ของสมาคมกีฬา
33.

ผู้ฝึกสอนกีฬาของสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี

34.
ผู้ฝึกสอนกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี
35.
ผู้ตัดสินกีฬาโรงเรียนต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรี
36.
ผู้ตัดสินกีฬาหน่วยงานในจังหวัดสุพรรณบุรี
37.
ผู้ตัดสินกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย
38.
ผู้ตัดสินกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
39.
ผู้ตัดสินกีฬาเอเชียนอินดอร์เกมส์
40.
ผู้ตัดสินกีฬามหาวิทยาลัย
41.
ผู้ตัดสินกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทย
42.
ผู้ตัดสินกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย
43.
ผู้ตัดสินกีฬาและการละเล่นไทย
44.
ผู้ตัดสินกีฬากรีฑารายการต่างๆ
45.
ผู้ตัดสินกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
46.
ผู้ตัดสินกีฬาฮอกกี้ชิงแชมป์ประเทศไทย
47.
นักกีฬาฟุตบอลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
48.
นักกีฬาฟุตบอลอาวุโสของจังหวัดสุพรรณบุรี
49.
นักกีฬาเนตบอลของทีมชาติไทย
50.
นักกีฬาวู๊ดบอลของทีมชาติไทย
51.

การประเมินผลการจัดการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

52.
การประเมินผลฝ่ายเทคนิคและการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 13
53.

การให้ความอนุเคราะห์สื่อและวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา

54.
การให้ความอนุเคราะห์เครื่องทดสอบสมรรถภาพทางกาย
55.
การให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
56.

การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาส
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

57.
การเผยแพร่เอกสารกีฬาฟุตซอล
58.
การเผยแพร่จุลสารวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีที่ 1
59.
การเผยแพร่เอกสารคู่มือฝึกยกน้ำหนักสำหรับประชาชนและนักกีฬา
60.
การเผยแพร่เอกสารแผ่นพับเสมาพัฒนาคุณธรรมตามพระราชดำรัส

 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
1.
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
2.
โครงการโอลิมปิกศึกษา
3.
โครงการมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่1
4.
โครงการศูนย์กีฬาสู่ความเป็นเลิศ
5.

โครงการใช้บริการอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

6.

โครงการฝึกอบรมความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับครูพลศึกษา

7.
โครงการอบรมความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับกีฬา
ประเภททีมและบุคคล
8.

โครงการบริการทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนนักศึกษา
และประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี

9.

โครงการสร้างเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพโรงเรียนกีฬา

10.
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
11.
โครงการร้อนนี้เพื่อลูกรัก
12.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ E-Learning
13.
โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
14.
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
15.
โครงการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ครั้งที่ 2
16.
โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
17.
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
18.
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
19.
โครงการสัปดาห์วิชาการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
20.
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
21.
โครงการฝึกปฏิบัติการด้านอาชีพธุรกิจสุขภาพ
22.

โครงการฝึกอบรมนวดหน้า 12 ขั้นตอนเพื่อสุขภาพ

23.
โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
24.
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
25.
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา
26.
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ
27.
โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์)
28.
โครงการปัจฉิมนิเทศและนัดพบแรงงานย่อย