th th en gb

Sidebar

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานบริการการศึกษาชุมชน

งานบริการชุมชนและสังคม

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานบริการการศึกษาชุมชน

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ วางแนวปฏิบัติในการให้บริการด้านการกีฬาและการออกกำลังกายแก่ชุมชน ให้การบริการด้านกีฬาและการออกกำลังกาย แก่ชุมชน จัดทำข้อมูลและเอกสารด้านวิชาการเผยแพร่แก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ  สนับสนุนบุคลากรให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม สนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย