th th en gb

Sidebar

พระราชปณิธาน 9 รัชกาล

ตั้งใจจะอุปถัมภก 
ยอยกพระพุทธศาสนา
จะป้องกันขอบขัณฑสีมา
รักษาประชาชนแลมนตรี

 

บ้านเมืองเรานี้คนรุ่นเก่ามีความสามารถรักษา
บ้านเมืองเอาไว้ให้อยู่อย่างสงบสุขพอที่จะมีศิลปกรรม
ต่างๆ อันเป็นที่เชิดหน้าชูตามาได้อย่างเป็นระยะเวลา
อันยาวนานไม่ขาดสาย ดังนั้นจึงเป็นข้อเตือนใจให้เรา
คนรุ่นหลัง ได้นึกอยู่ตลอดเวลาที่เราจะรักษาบ้านเมืองของเราไว้

 

การศึกสงครามข้างญวนข้างพม่าก็เห็นจะ
ไม่มีแล้วจะมีอยู่ก็แต่ข้างพวกฝรั่งให้ระวังให้ดีอย่าให้
เสียทีแก่เขาได้ การงานสิ่งใดของเขาที่คิดควรจะเรียน
เอาไว้ก็ให้เอาอย่างเขา  แต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียว

 

พระเจ้าแผ่นดินคนทั้งปวงยกย่องตั้งไว้เป็น
ที่พึ่ง ใครมีทุกข์ร้อนถ้อยความประการใดก็ย่อมมาร้อง
ให้ช่วยดังหนึ่งทารก  เมื่อมีเหตุแล้วก็มานั่งร้องหาบิดา
มารดา  เพราะฉะนั้นพระเจ้าแผ่นดินชื่อว่าคนทั้งปวง
ยกย่องให้เป็นบิดามารดาของตัว แล้วก็มีความกรุณา
แก่คนทั้งปวง ดังหนึ่งบิดามารดากรุณาแก่บุตรจริงๆโดยสุจริต

 

ข้าพเจ้ามีความปราถนาว่า การสิ่งไรซึ่งเป็น
การเจริญมีคุณแก่ราษฎร      ควรจะเป็นไปให้ทีละเล็ก
ทีละน้อยตามกาลเวลา          การสิ่งไรเป็นธรรมเนียม
บ้านเมืองมาแต่โบราณ แต่ไม่สู้เป็นยุติธรรมก็อยากจะ
เลิกถอนเสีย  แต่จะจู่โจมโหมหักเอาทีเดียวนั้นไม่ได้
จะต้องค่อยตัดรอนไปทีละเล็กละน้อย พอให้เบาบาง
เข้าทุกที เมื่อเป็นอยู่ดังนี้การก็คงจะเป็นไปทีละน้อยๆ
เรียบร้อยไปตามกาลเวลา

 

ใครรานใครรุกด้าว                      แดนไทย
ไทยรบจนสุดใจ                                    ขาดดิ้น
เสียเลือดเนื้อหลั่งไหล                          ยอมสละ  สิ้นแล
เสียชีพไป่เสียสิ้น                                  ชื่อก้องเกียรติงาม
หากสยามยังอยู่ยั้ง                  ยืนยง
เราก็เหมือนอยู่คง                                ชีพด้วย
หากสยามพินาศลง                             ไทยอยู่  ได้ฤา 
เราก็เหมือนมอดม้วย                          หมดสิ้นสกุลไทย

 

ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจ
อันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดย
ทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลาย
ของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใด  โดยเฉพาะเพื่อ
ใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาด และโดยไม่ฟังเสียง
อันแท้จริงของประชาราษฎร

 

ถ้าคนไทยทุกคนถือว่าตนเป็นเจ้าของชาติ
บ้านเมือง  และต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต  และถุกต้องตามทำนองคลองธรรมแล้ว
ความทุกข์อยากของบ้านเมืองก็จะผ่านพ้นไป  ข้าพเจ้า
จึ่งขอร้องให้ทุกคน  ได้ช่วยกันทำหน้าที่ของตนโดย
ขันแข็ง  และขอให้มีความสามัคคีกลมเกลียวกันจริงๆ
เพื่อชาติจะได้ดำรงอยู่ในความวัฒนาถาวรสืบไป

 

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

 

 

 

งานบริการการศึกษาชุมชน ฝ่ายกิจการพิเศษ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

1 หมู่ 4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
โทรศัพท์  0-3554-5744-5 ต่อ 129 ,130    โทรสาร  0-3555-5263

เสริมส่งวิทยา   สร้างคุณค่าแก่สังคม

 

สนับสนุน ส่งเสริม และให้บริการทางการศึกษาผ่านสื่อและเทคโนโลยี

 

จัดทำข้อมูลและเอกสารด้านวิชาการเผยแพร่แก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ
ให้บริการการอบรมเพื่อเสริมความรู้แก่บุคลากรในชุมชน
สนับสนุนบุคลากรเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ประสานงานทางการศึกษากับหน่วยงานต่างๆ

 

icon 1.รู้จักอักษรภาษาญี่ปุ่น (80.12 kB 2011-06-13 13:00:17)

icon 2.ตารางอักษรภาษาญี่ปุ่น (64 kB 2010-08-17 10:57:02)

icon 3.ลองเขียน-เรียนอ่านฮิระงะนะชุด1 (1.92 MB 2010-08-17 10:57:14)

icon 4.แบบฝึกวรรคa-sa (134 kB 2010-08-17 10:57:27)

icon 5.ลองเขียน-เรียนอ่านฮิระงะนะชุด2 (1.78 MB 2010-08-17 10:57:48)

icon 6.แบบฝึกวรรคta-ha (256 kB 2010-08-17 10:58:03)

icon 7.ลองเขียน-เรียนอ่านฮิระงะนะชุด3 (960 kB 2010-08-17 10:59:08)

icon 8.แบบฝึกวรรคma-wa (416 kB 2010-08-17 10:59:32)

icon 9.ลองเขียน-เรียนอ่านอักษรเสียงขุ่น (1.31 MB 2010-08-17 11:00:00)

icon 10.แบบฝึกอักษรเสียงขุ่น (1.34 MB 2010-08-17 11:00:26)

icon 11.ลองเขียน-เรียนอ่านอักษรเสียงตัวสะกด (1.66 MB 2010-08-17 11:01:13)

icon 12.แบบฝึกอักษรเสียงตัวสะกด (1.73 MB 2010-08-17 11:01:44)

icon 13.ลองเขียน-เรียนอ่านอักษรเสียงยาว (1.63 MB 2010-08-17 11:02:09)

icon 14. แบบฝึกอักษรเสียงยาว (775.8 kB 2010-08-17 11:02:32)

icon 15.ลองเขียน-เรียนอ่านอักษรเสียงผสม (1.3 MB 2010-08-17 11:02:58)

icon 16.แบบฝึกอักษรเสียงผสม (1.33 MB 2010-08-17 11:03:23)

icon 17. ลองเขียน-เรียนอ่านเสัยงพยัญชนะซ้อน (712.41 kB 2010-08-17 11:03:48)

icon 18.แบบฝึกเสียงพยัญชนะซ้อน (352 kB 2010-08-17 11:04:17)

icon 19.แบบฝึกเขียนคำศัพท์ตัวอักษรฮิระงะนะ(1.02 MB 2010-11-23 11:21:16)

icon 20.ฮิระงะนะหาทางออก (Link 2010-08-17 11:08:59)

icon 21.คะตะคะนะหาทางออก (Link 2010-08-17 11:09:20)

icon 22.โยงเส้นอักษรฮิระงะนะ-คะตะคะนะ (71.72 kB 2010-11-15 12:26:24)

icon 23. จับคู่ฮิระงะนะ-คะตะคะนะ(1.32 MB 2010-11-15 12:27:01)

icon 24.จับคู่คำศัพท์ร่างกาย (1.05 MB 2011-05-20 10:17:17)

icon 25.จับคู่คำศัพท์อาหารเครื่องดื่ม (1.71 MB 2011-05-20 10:25:47)

icon 26.จับคู่คำศัพท์สิ่งของเครื่องใช้ (303.39 kB 2011-05-20 10:29:15)

icon 27.จับคู่คำศัพท์สัตว์ (456.81 kB 2011-05-20 10:27:48)

icon 28.จับคู่คำศัพท์สถานที่ (1.52 MB 2011-05-20 10:42:59)

icon 29.จับคู่คำศัพท์ธรรมชาติ (1.25 MB 2011-05-20 10:42:16)

icon 30.จับคู่ชื่อคนฮิระงะนะ.pdf (101.13 kB 2011-06-09 11:43:03)

icon 31.จับคู่ชื่อคน+คะตะคะนะ (74.44 kB 2011-05-20 10:40:29)

icon 32.จับคู่คำศัพท์กีฬา (226.26 kB 2011-05-20 10:39:56)

icon 33.เลือกคำศัพท์ฮิระงะนะ (829.34 kB 2011-05-20 10:39:26)

icon 34.เลือกฮิระงะนะ-ภาพ1 (1.54 MB 2011-05-20 10:38:58)

icon 35.เลือกฮิระงะนะ-ภาพ2 (1.35 MB 2011-05-20 10:38:30)

icon 36.เลือกภาพ-ศัพท์ฮิระงะนะ1 (1.43 MB 2011-05-20 10:37:56)

icon 37.เลือกภาพ-ศัพท์ฮิระงะนะ2 (2.67 MB 2011-05-20 10:37:24)

icon 38.จับคู่ภาพ-ฮิระงะนะ (5.05 MB 2011-05-20 10:36:45)

icon 39.จับคู่รวมภาพ-ฮิระงะนะ. (1.48 MB 2011-05-20 10:36:16)

icon 40.จับคู่รวมฮิระงะนะ-ภาพ (2.16 MB 2011-05-20 10:35:43)

icon 41.เลือกคะตะคะนะ-ภาพ (2.06 MB 2012-06-06 15:34:56)

icon 42.จับคู่ภาพ-คะตะคะนะอาหารเครื่องดื่ม (4.37 MB 2011-05-20 10:34:45)

icon 43.จับคู่ภาพ-คะตะคะนะสิ่งของเครื่องใช้ (10.58 MB 2011-05-20 10:34:06)

icon 44.สำนวนชวนรู้ในภาษาญี่ปุ่น (7.28 MB 2011-06-02 00:23:01)

icon 45.คำศัพท์ชื่อประเทศต่างๆ (189.21 kB 2012-06-06 15:35:45)

icon 46.คำศัพท์คน(ชาว)ประเทศต่างๆ (177.78 kB 2012-06-06 15:36:24)

icon 47.คำศัพท์ภาษาประเทศต่างๆ (173.46 kB 2012-06-06 15:37:06)

icon 48.คำศัพท์ผัก (1.35 MB 2012-06-06 15:37:43)

icon 49.คำศัพท์ผลไม้ (3.74 MB 2012-06-06 15:38:19)

icon 50.คำศัพท์เนื้อสัตว์ (2.31 MB 2012-06-06 15:38:50)

icon 51.คำศัพท์อาหาร (4.61 MB 2012-06-06 15:58:51)

icon 52.คำศัพท์เครื่องดื่ม (2.3 MB 2012-06-06 15:59:39)

icon 53.คำศัพท์ขนม (666.85 kB 2012-06-06 16:00:37)

icon 54.คำศัพท์ร่างกาย (976.94 kB 2012-06-06 16:01:22)

icon 55.คำศัพท์ครอบครัว (266.35 kB 2012-06-06 16:02:49)

icon 56.คำศัพท์ชื่อจังหวัดในญี่ปุ่น (710.11 kB 2012-06-06 16:02:07)

icon 57.คำศัพท์เทศกาล-สถานที่มีชื่อเสียง (2.92 MB 2012-06-06 16:03:42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงษ์พันธ์ สุนทรสิต
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ

 

 

นางจิรภา สุนทรสิต
นางนิภา ไชยะ
หัวหน้า
ผู้ช่วย

 นายศรายุทธ์  เกิดนุช
นางกชพรรณ มณีวงษ์ นายยงยุทธ ลาดนอก
ผู้ช่วย

ผู้ช่วย

ผู้ช่วย

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานบริการการศึกษาชุมชน

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานบริการการศึกษาชุมชน