th th en gb

Sidebar

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานหอพัก

งานหอพัก

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานหอพัก

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ  วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ จัดทำระเบียบการเข้าพัก    ในหอพักนักกีฬา  จัดทำแนวปฏิบัติของนักกีฬาที่อยู่หอพัก รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย