th th en gb

Sidebar

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานสวัสดิการนักศึกษา

งานสวัสดิการนักศึกษา

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานสวัสดิการนักศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ  วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ  บริการข่าวสารข้อมูลด้านสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษาวิชาทหาร ประสานงานการจัดทำประกันอุบัติเหตุ การช่วยงานการกุศลหรืองานที่หน่วยงานต่างๆขอความอนุเคราะห์ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย