th th en gb

Sidebar

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานพยาบาล

งานพยาบาล

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานพยาบาล

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ  วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย   ประสานงานกับโรงพยาบาลในการส่งนักศึกษาเข้ารับ   การรักษาพยาบาล  ดูแล บำรุงรักษาและจัดวัสดุภัณฑ์ เวชภัณฑ์  การรักษาพยาบาลให้พร้อมการใช้งาน รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย