Sidebar

 • 中文
 • ทางเลือกของบัญฑิตเมื่อจบการศึกษา ..

  งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

  ทางเลือกของบัญฑิตเมื่อจบการศึกษา

   

   ทางเลือกของบัญฑิตเมื่อจบการศึกษา ..
  ทางเลือกของบัณฑิตเมื่อจบการศึกษา
        โดยปกติเมื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาออกไปแล้ว  สามารถเลือกดำเนินชีวิตแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบดังนี้
        1. รับราชการในกระทรวง กรม หน่วยราชการต่าง ๆ หรือทำงานกับหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
        2. ทำงานกับธุรกิจเอกชน อาจเป็นโรงงาน ห้างหุ้นส่วน บริษัท ร้านค้า ฯลฯ
        3. การศึกษาต่อให้สูงกว่าวุฒิที่จบ ซึ่งอาจเป็นการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ทั้งในและต่างประเทศ
  การเตรียมตัวสมัครงาน
        ในช่วงที่นักศึกษากำลังใกล้สำเร็จการศึกษานี้ นักศึกษาควรทำคะแนนในระดับที่ดีที่สุดแล้วควรเตรียมตนเองเพื่อ
  ความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตลาดแรงงาน การเตรียมความพร้อมมีดังนี้
   
        ประการแรก
        นักศึกษาควรเตรียมหาเอกสารหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการสมัครงานให้พร้อม ได้แก่
        1. รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว เตรียมไว้สัก 1-2 โหล เวลาถ่ายรูปควรเลือกร้านที่ถ่ายออกมาดูดี เรียบร้อย
        2. หลักฐานการศึกษา เช่น ใบปริญญาตรี ใบอนุปริญญาบัตร
        3. สำเนาทะเบียนบ้าน
        4. ใบผ่านการฝึกงาน , ผ่านงาน
        5. ใบรับรองการทำกิจกรรมนักศึกษา
        6. ใบประกาศเกียรติคุณ
        7. ประกาศนียบัตรเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษได้รับ เช่น ผ่านการเรียนภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ มัคคุเทศน์ เป็นต้น
        8. ใบขับขี่รถยนต์
        9. หลักฐานการทหาร ( สำหรับเพศชาย )
   
        ประการที่สอง
        ควรหาโอกาสเสริมความรู้ และประสบการณ์ให้แก่ตนเอง เช่น ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในแง่ของ การพูด อ่าน ฟัง
  เขียน ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ การพิมพ์ดีดทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การฝึกหัดขับรถ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความรู้
  เสริมที่จะให้นักศึกษามีโอกาสที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานมากขึ้น ตลอดจนสามารถนำเอาความรู้เหล่านี้ไว้ใช้ในงาน
  ต่อไปได้อีก
   
        ประการที่สาม
        นักศึกษาควรหาความรู้สิ่งต่อไปนี้ให้เข้าใจชัดเจน
        1. เทคนิควิธีการหาแหล่งงาน
        2. การเขียนใบสมัครงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   
        3. การเขียนจดหมายสมัครงาน
        4. การเขียนประวัติย่อ
        5. แนวทางการทดสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ในการสมัครงาน