Sidebar

 • 中文
 • เกี่ยวกับงานแนะแนว

  งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

  เกี่ยวกับงานแนะแนว..

  1.
  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
  2.
  โครงการปัจฉิมนิเทศน์ผู้สำเร็จการศึกษา
  3.
  โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
  4.
  โครงการติดตามผลการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา