Sidebar

  • 中文
  • บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

    งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

    บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

     

    หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ  วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ  ดำเนินการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประสานงานการจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา  ประสานการจัดทำคู่มือนักศึกษา จัดระบบแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา(กยศ.)แก่นักศึกษา  คัดเลือก  ผู้กู้เงินกองทุน จัดทำสัญญาผู้กู้เงินกองทุน ประสานงานกับธนาคารกรุงไทยเพื่อเปิดบัญชีผู้กู้รายใหม่ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย