Sidebar

 • 中文
 • ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561

  งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

   

                                                                                                    EDU

  ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561

   

  {phocadownload view=file|id=619|target=s}

   

   สำหรับผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2 - 5 
  >>เอกสารที่ต้องใช้ในการขอกู้ยืม สำหรับรายเก่าต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2 - 5<<     {phocadownload view=file|id=617|target=s}{phocadownload view=file|id=612|target=s}{phocadownload view=file|id=613|target=s}{phocadownload view=file|id=614|target=s}{phocadownload view=file|id=620|target=s}

   

  สำหรับผู้ขอกู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าจากสถาบันเดิม
  >>เอกสารที่ต้องใช้ในการขอกู้ยืม สำหรับผู้ขอกู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าจากสถาบันเดิม<<     {phocadownload view=file|id=618|target=s}{phocadownload view=file|id=621|target=s}{phocadownload view=file|id=612|target=s}{phocadownload view=file|id=613|target=s}{phocadownload view=file|id=614|target=s}{phocadownload view=file|id=615|target=s}{phocadownload view=file|id=616|target=s}

   (นักศึกษาสามารถใช้เล่มบันทึกกิจกรรมจิตอาสาจากสถาบันเดิมมายื่นได้คะ)

   

  pa01

   

  กองทุนกู้ยืม     เพื่อการศึกษา     จับจ่ายรู้ค่า     ถึงเวลาใช้คืน

   

   

                                                                                                    EDU

  ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561

   

   

   สำหรับผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2 - 5 
  >>เอกสารที่ต้องใช้ในการขอกู้ยืม สำหรับรายเก่าต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2 - 5<<     

   

  สำหรับผู้ขอกู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าจากสถาบันเดิม
  >>เอกสารที่ต้องใช้ในการขอกู้ยืม สำหรับผู้ขอกู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าจากสถาบันเดิม<<     

   (นักศึกษาสามารถใช้เล่มบันทึกกิจกรรมจิตอาสาจากสถาบันเดิมมายื่นได้คะ)

   

  pa01

   

  กองทุนกู้ยืม     เพื่อการศึกษา     จับจ่ายรู้ค่า     ถึงเวลาใช้คืน