Sidebar

ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

 

                                                                                                  EDU

ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561

 

{phocadownload view=file|id=619|target=s}

 

 สำหรับผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2 - 5 
>>เอกสารที่ต้องใช้ในการขอกู้ยืม สำหรับรายเก่าต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2 - 5<<     {phocadownload view=file|id=617|target=s}{phocadownload view=file|id=612|target=s}{phocadownload view=file|id=613|target=s}{phocadownload view=file|id=614|target=s}{phocadownload view=file|id=620|target=s}

 

สำหรับผู้ขอกู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าจากสถาบันเดิม
>>เอกสารที่ต้องใช้ในการขอกู้ยืม สำหรับผู้ขอกู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าจากสถาบันเดิม<<     {phocadownload view=file|id=618|target=s}{phocadownload view=file|id=621|target=s}{phocadownload view=file|id=612|target=s}{phocadownload view=file|id=613|target=s}{phocadownload view=file|id=614|target=s}{phocadownload view=file|id=615|target=s}{phocadownload view=file|id=616|target=s}

 (นักศึกษาสามารถใช้เล่มบันทึกกิจกรรมจิตอาสาจากสถาบันเดิมมายื่นได้คะ)

 

pa01

 

กองทุนกู้ยืม     เพื่อการศึกษา     จับจ่ายรู้ค่า     ถึงเวลาใช้คืน

 

 

                                                                                                  EDU

ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561

 

 

 สำหรับผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2 - 5 
>>เอกสารที่ต้องใช้ในการขอกู้ยืม สำหรับรายเก่าต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2 - 5<<     

 

สำหรับผู้ขอกู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าจากสถาบันเดิม
>>เอกสารที่ต้องใช้ในการขอกู้ยืม สำหรับผู้ขอกู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าจากสถาบันเดิม<<     

 (นักศึกษาสามารถใช้เล่มบันทึกกิจกรรมจิตอาสาจากสถาบันเดิมมายื่นได้คะ)

 

pa01

 

กองทุนกู้ยืม     เพื่อการศึกษา     จับจ่ายรู้ค่า     ถึงเวลาใช้คืน