th th en gb

Sidebar

จรรยาบรรณครู คือ หลักปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพครู เพื่อเป็นเกณ์แห่งความประพฤติและการปฏิบัติตนของเป็นของครูซึ่งเป็นอาชีพที่ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเป็นที่ยอมรับของสังคม

เกี่ยวกับงานแนะแนว..

1.
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2.
โครงการปัจฉิมนิเทศน์ผู้สำเร็จการศึกษา
3.
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
4.
โครงการติดตามผลการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา

 บริการในห้องแนะแนว ..

   
1.
บริการแนะแนวอาชีพ
2.
บริการแนะแนวศึกษาต่อ
3.
บริการให้คำปรึกษารายบุคคลและกลุ่ม
4.
บริการทุนการศึกษาต่อ
   
  ลักษณะการให้คำปรึกษา
  1. ทางโทรศัพท์
  2. ทาง MSN
  3. ทางเว็บบอร์ด

เนื้อหาอื่นๆ...