Sidebar

เกี่ยวกับงานแนะแนว..

1.
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2.
โครงการปัจฉิมนิเทศน์ผู้สำเร็จการศึกษา
3.
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
4.
โครงการติดตามผลการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา

 บริการในห้องแนะแนว ..

   
1.
บริการแนะแนวอาชีพ
2.
บริการแนะแนวศึกษาต่อ
3.
บริการให้คำปรึกษารายบุคคลและกลุ่ม
4.
บริการทุนการศึกษาต่อ
   
  ลักษณะการให้คำปรึกษา
  1. ทางโทรศัพท์
  2. ทาง MSN
  3. ทางเว็บบอร์ด

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ