th th en gb

Sidebar

การกู้ยืมกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

วัตถุประสงค์ของกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
          
กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
(ค่าเล่าเรียน) สามารถยืมเงินฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของตนเอง และใช้คืนในระยะสั้น หรือใช้คืนเมื่อได้รับเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
สำหรับนักศึกษาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.)

 ๑. ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนฉุกเฉินไทยช่วยไทย

 ๒. แบบคำร้องขอยืมเงินกองทุนฉุกเฉินไทยช่วยไทย

จรรยาบรรณครู คือ หลักปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพครู เพื่อเป็นเกณ์แห่งความประพฤติและการปฏิบัติตนของเป็นของครูซึ่งเป็นอาชีพที่ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเป็นที่ยอมรับของสังคม

เนื้อหาอื่นๆ...