th th en gb

Sidebar

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานพัฒนาบุคลิกภาพและวินัยนักศึกษา

งานพัฒนาบุคลิกภาพและวินัย

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานพัฒนาบุคลิกภาพและวินัยนักศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ  วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ   สนับสนุนและส่งเสริม        ให้นักศึกษาปฏิบัติตนตามกฎและระเบียบของสถาบันการพลศึกษาที่ว่าด้วยความประพฤติของนักศึกษา   ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมและจริยธรรมให้สอดคล้องกับโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ  จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพประสานงานกับหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับความประพฤติของนักศึกษา  รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย