Sidebar

  • 中文
  • บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานพัฒนาบุคลิกภาพและวินัยนักศึกษา

    บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานพัฒนาบุคลิกภาพและวินัยนักศึกษา

    งานพัฒนาบุคลิกภาพและวินัย

    จัด ทำโครงการของบประมาณ ดำเนินการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีแก่นักศึกษา ส่งเสริมดูแล พัฒนาและปกครองนักศึกษาให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบของสถาบันว่าด้วยความประพฤติของนักศึกษา