th th en gb

Sidebar

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานพัฒนาบุคลิกภาพและวินัยนักศึกษา

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานพัฒนาบุคลิกภาพและวินัยนักศึกษา

งานพัฒนาบุคลิกภาพและวินัย

จัด ทำโครงการของบประมาณ ดำเนินการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีแก่นักศึกษา ส่งเสริมดูแล พัฒนาและปกครองนักศึกษาให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบของสถาบันว่าด้วยความประพฤติของนักศึกษา