th th en gb

Sidebar

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษา

กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา โครงการบัณฑิตอุดมคติไทยเครือข่ายภาคตะวันตก และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

   นายยุทธนา            วงศ์วิรัติ              

กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา โครงการบัณฑิตอุดมคติไทยเครือข่ายภาคตะวันตก และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มกิจการนักศึกษา

    1. นายเฉลิมพล            มูลมงคล      หัวหน้า

    2. นายธรรมรัฐ            อากาศวิภาต       ผู้ช่วย

กำกับดูแลติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มกิจการนักศึกษาและปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

งานเลขานุการฝ่ายกิจการนักศึกษา

     1. นายธรรมรัฐ            อากาศวิภาต        หัวหน้า

     2. นายอัศวิน            ศิลปอาชา            ผู้ช่วย

 จัดทำและรวบรวมแผนงานโครงการของบประมาณ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ วางแผนพัฒนาระบบงาน ควบคุมดูแลวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย ควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานรับ-ส่ง-ร่าง หนังสือ จัดเก็บ แยกประเภท ทำลายเอกสาร   จัดเตรียมข้อมูล วาระ นัดหมาย บันทึกและรายงานการประชุม ติดต่อประสานงานกับฝ่าย คณะ  สำนักงาน ศูนย์ และงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำปฏิทินปฏิบัติ รายงานผลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานองค์การนักศึกษา

   1. นางเพ็ญศรี        สิงห์วี          หัวหน้า

   2. นางศิริวรรณ      คำบัว          ผู้ช่วย

   3. นายอำนวย          บุญเส็ง            ผู้ช่วย

   4. นางสาวสุกัญญา          บุญน้อม           ผู้ช่วย

   5. นายอุทัย            บุญประเสริฐ            ผู้ช่วย

จัดทำโครงการของบประมาณ ให้คำปรึกษากาดำเนินงานองค์การนักศึกษา  ในการทำแผนงาน โครงการงานกิจกรรมหรือชมรมของนักศึกษา ประสานงานการจัดกิจกรรมของนักศึกษา  ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ดำเนินการจัดสัมมนาคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา งานกิจกรรม  ชมรมต่าง ๆ และงานทะเบียนและประมวลผลเกี่ยวกับกิจกรรมของกลุ่มหรือชมรมต่าง ๆของนักศึกษา ประสานงานโครงการบัณฑิตอุดมคติไทยเครือข่ายภาคตะวันตก จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

     งานกิจกรรมนักศึกษา

  1. นายสมชาย      น้อยสกุล                  หัวหน้า

  2. นายพุฒิชาติ     แสงมณี                    ผู้ช่วย

  3. นางลำยอง      รอดเรือง                    ผู้ช่วย

  4. นายณัฐพล     แสงอร่าม                   ผู้ช่วย

  5. นายอำนวย    บุญเส็ง                       ผู้ช่วย

  6.นางสาวสุกัญญา    บุญน้อม             ผู้ช่วย

  7. นายอุทัย     บุญประเสริฐ                ผู้ช่วย

  8. นายชาญชัย     พุทธพิมเสน            ผู้ช่วย

  9. นายรัฏชานนท์     แสนทวีสุข          ผู้ช่วย

มี หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำโครงการของบประมาณ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา จัดกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนของนักศึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมงานวันสำคัญของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ดำเนินการเกี่ยวกับจัดกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ประสานงานเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ดำเนินการจัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษา สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาดำเนินการกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่ง ประเทศไทย จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน รายงานผล การปฏิบัติงานตามลำดับขั้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 งานพัฒนาบุคลิกภาพและวินัย

   1. นายณัฐพล     แสงอร่าม                หัวหน้า

  2. นายพุฒิชาติ        แสงมณี               ผู้ช่วย

  3. นางลำยอง      รอดเรือง                 ผู้ช่วย

  5. นายอำนวย    บุญเส็ง                     ผู้ช่วย

  6.นางสาวสุกัญญา    บุญน้อม           ผู้ช่วย

  7. นายอุทัย     บุญประเสริฐ               ผู้ช่วย

จัด ทำโครงการของบประมาณ ดำเนินการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีแก่นักศึกษา ส่งเสริมดูแล พัฒนาและปกครองนักศึกษาให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบของสถาบันว่าด้วยความประพฤติของนักศึกษา ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความประพฤติของนักศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรม และจริยธรรม ร่วมโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ  ประสาน งานกับหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับความประพฤติของนักศึกษา จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

 1. นางวรรณพร     ขวัญบุญจันทร์     หัวหน้า

 2. นางเพ็ญศรี        สิงห์วี                   ผู้ช่วย

จัดทำแผนงานโครงการของบประมาณ จัดปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดและขอทุนการศึกษา  ดำเนินการเกี่ยวกับเงินกองทุนให้กู้ยืมของรัฐและทุนการศึกษาอื่น ๆ  ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา  ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน ส่วนตัว การศึกษา  อาชีพ   ดำเนินการผลิตและจัดทำเอกสารแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  บริการจัดหางาน ดำเนินการจัดหานักศึกษาใหม่ประเภทโควตาประจำปีการศึกษา จัดเก็บรวบรวมและ ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา จัดทำทะเบียนประวัติของนักศึกษา จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพยาบาล

 1. นางพวงเพ็ชร์          เหมือนสน             หัวหน้า

 2. นายอธิกะ        สิงหรัตนคีรี                  ผู้ช่วย

จัดทำโครงการของบประมาณ  ให้บริการรักษาพยาบาลแก่นักศึกษา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรของสถาบันในขั้นต้น    ส่งเสริมและให้ความรู้ทางด้านอนามัยรวมทั้งให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและพลานามัย   ให้ความร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล และเหล่ากาชาดจังหวัดเกี่ยวกับการป้องกันและการรักษา โรคติดต่อ โรคระบาด ดูแลบำรุงรักษา  จัดหาวัสดุครุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ห้องพยาบาล จัดทำสถิติการบริการรักษาพยาบาลและรายงานผล  ประสาน งานกับโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน เกี่ยวกับการบริการรักษาพยาบาลให้นักศึกษา จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสวัสดิการนักศึกษา

  1. นายเฉลิมพล      มูลมงคล                หัวหน้า

  2. นายอิศเรศร์          ไชยะ                    ผู้ช่วย

  3. นายธรรมรัฐ        อากาศวิภาต          ผู้ช่วย

  4. นายอุทัย      บุญประเสริฐ                ผู้ช่วย

จัดทำโครงการของบประมาณบริการข้อมูลด้านสวัสดิการนักศึกษาดำเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นไปตามกฎหมาย   ประสาน งานการประกันชีวิตของนักศึกษา งานการกุศลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการนักศึกษา จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานบริการกีฬาชุมชน

  1. นายเฉลิมพล มูลมงคล                    หัวหน้า

  2. นายสมชาย      น้อยสกุล                  ผู้ช่วย

  3 นายอำนวย    บุญเส็ง                        ผู้ช่วย

  4.นางสาวสุกัญญา    บุญน้อม              ผู้ช่วย

  5. นายอุทัย     บุญประเสริฐ                 ผู้ช่วย

  6. นายธรรมรัฐ       อากาศวิภาต          ผู้ช่วย

 จัดทำโครงการของบประมาณ  จัดระบบและระเบียบการให้การบริการชุมชนให้เหมาะสม จัด บริการกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับชุมชน พัฒนาผู้นำทางด้านการกีฬาให้กับชุมชน จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  1. นายอิศเรศร์        ไชยะ           หัวหน้า

  2. นายพุฒิชาติ        แสงมณี               ผู้ช่วย

  3. นายอำนวย    บุญเส็ง                     ผู้ช่วย

  4.นางสาวสุกัญญา    บุญน้อม           ผู้ช่วย

  5. นายอุทัย     บุญประเสริฐ               ผู้ช่วย

  6. นายธรรมรัฐ        อากาศวิภาต          ผู้ช่วย

จัดทำโครงการเพื่อของบประมาณ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด กำหนดแนวทางการป้องกันสารเสพติดในสถาบัน  กำหนด แนวทางการแก้ไข และดำเนินการฟื้นฟูผู้ประสบปัญหายาเสพติดในสถาบันประสานงานกับหน่วยงานที่ เป็นเครือข่ายในการร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติด จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย