Sidebar

  • 中文
  • บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักศึกษา

    บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักศึกษา

    ฝ่ายกิจการนักศึกษา

    กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา โครงการบัณฑิตอุดมคติไทยเครือข่ายภาคตะวันตก และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย