th th en gb

Sidebar

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานองค์การนักศึกษา

งานองค์การนักศึกษา

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานองค์การนักศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ  วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ควบคุมดูแลและ ให้คำปรึกษาการดำเนินงานองค์การนักศึกษา  ประสานงานโครงการบัณฑิตอุดมคติไทยเครือข่าย ภาคตะวันตก รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย