th th en gb

Sidebar

เกี่ยวกับองค์การนักศึกษา

เกี่ยวกับองค์การนักศึกษา

งานองค์การนักศึกษา

องค์การนักศึกษาเป็นหน่วยงานสังกัดฝ่ายกิจการนักศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามพระราชบัญญัติ สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้องแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เป็นต้นมามีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการดำเนินงานด้านสโมสรนักศึกษาและชมรมจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้กับนักศึกษาของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านกีฬา และด้านบำเพ็ญประโยชน์ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมให้กับชมรมต่างๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตในอุดมคติไทยที่สังคมต้องการ เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีคุณธรรม โดยมีหัวหน้างานองค์การนักศึกษาเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบ

 

ปรัชญา (Philosophy)

       กระบวนการจัดกิจกรรมนำไปสู่การพฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เป็นคนดี และเป็นคนเ่ก่ง ทันสมัยรับใช้สังคม

วิัสัยทัศน์ (Vision)

     ๑. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในงานกิจการนักศึกษาและเป็นผู้นำมุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษา

     ๒. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบัน

     ๓. จัดบริการและสวัสดิการเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนและกิจกรรมทุกด้าน

     ๔. เป็นศูนย์รวมของความสัมพันธ์และความร่วมมือของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและสถาบันต่างๆ

พันธกิจ (Mission statement) 

     ๑. ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนดีมีคุณธรรม มีระเบียบวินัยทั้งต่อตนเอง ต่อสถาบัน และต่อสังคมประเทศชาติ

     ๒. สนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงออกในทางที่ถูกต้องดีงาม

     ๓. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีประสบการณ์และทักษะด้านวิชาการ การกีฬาและนันทนาการ ด้านการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและด้าน            อนุรักษ์ส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

    ๔. จัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตอยู่ในสถาบันอย่างมีความสุข และบังเกิดความพึงพอใจ

    ๕. ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การเป็นผู้นำที่ดี และการเป็นผู้ตามที่ดี มีประสิทธิภาพ