Sidebar

head3

 

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายวราวุธ   ศิลปอาชา ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย   ประเสริฐศรี รองประธานกรรมการ
3. ผศ.ดร.ชนินทร์ชัย  อินทิราภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ดร.ชาญชัย  ทิพเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ผศ.ดร.ราตรี  เรืองไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายวีระศักดิ์  วิจิตรแสงศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายสุนันท์  ระฆังทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ
8. พ.ต.อ.สุมนตรี  กรรณเลขา ผู้ทรงคุณวุฒิ
9. ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  สำรวจการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายสนชัย  เล็กสมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
11. ผศ.พวงแก้ว  วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ผู้แทนผู้บริหาร
12. ผศ.ดร.พเยาว์  เนตรประชา ผู้แทนผู้บริหาร
13. ผศ.อิศเรศร์  ไชยะ ผู้แทนผู้บริหาร
14. นายราชันย์  เฉลียวศิลป์ ผู้แทนคณาจารย์
15. นางประนอม  พนาเศรษฐเนตร ผู้แทนคณาจารย์
16. จ่าสิบตรีเฉลิมพล  มูลมงคล ผู้แทนคณาจารย์
17. ผศ.ดร.นัยนา  บุพพวงษ์ กรรมการและเลขานุการ