วิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามโครงสร้างด้วยวิธีเชิงประจักษ์สามารถตรวจสอบได้
หลายวิธีดังนี้  (เยาวดี  วิบูลย์ศรี  2540 : 136-137)
              1) วิธีใช้กลุ่มรู้ชัด (Known-Group Method)
                  วิธีนี้จะกำหนดกลุ่มบุคลลที่จะตอบเครื่องมือตามเกณฑ์คุณลักษณะที่วัดไว้ก่อน  เช่น  ต้องการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามทฤษฎีของแบบวัดเจตคติต่อการเรียน  ถ้าสามารถกำหนดกลุ่ม
ผู้เรียนออก 2 กลุ่ม  คือ  กลุ่มที่มีเจตคติต่อการเรียนต่ำ และกลุ่มที่มีเจตคติต่อการเรียนสูงออกจากกัน
แล้วนำบุคคล 2 กลุ่มนี้มาสอบด้วยแบบวัดเจตคติต่อการเรียน หากผู้ที่กำหนดไว้ว่ามีเจตคติต่อการเรียน
สูงสามารถตอบแบบสอบได้คะแนนสูงกว่ากลุ่มที่ถูกกำหนดว่ามีเจตคติต่อการเรียนต่ำก็แสดงว่า แบบวัด
เจตคติต่อการเรียนดังกล่าวแสดงความเที่ยงตรงตามทฤษฎี

            2) วิธีตรวจสอบกับผลการสอบชุดอื่น (Interest Method)
                   การหาสหสัมพันธ์ของคะแนนสอบจากเครื่องมือนั้นกับคะแนนสอบจากเครื่องมือต่าง
ชุดที่วัดคุณลักษณะเดียวกัน  โดยเครื่องมือที่เป็นเกณฑ์ในการนำมาหาค่าสหสัมพันธ์นั้นจะต้องมีการ
ตรวจสอบคุณภาพแล้วว่า สามารถวัดคุณลักษณะนั้นได้จริง เช่นแบบสอบมาตรฐานที่มีผู้สร้างไว้แล้ว

            3) การใช้วิธีวิเคราะห์ตัวประกอบ (Factor Analysis) 
                   เป็นวิธีทางสถิติในการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือข้อสอบแต่ละข้อว่า
สามารถวัดองค์ประกอบร่วมเดียวกันหรือไม่  และองค์ประกอบร่วมที่ประกอบด้วยข้อสอบที่มีความ
สัมพันธ์กันสูงในองค์ประกอบนั้นเป็นไปตามแนวคิดในการสร้างเครื่องมือนั้นหรือไม่ เช่น แบบวัดเจตคติ
ต่อการเรียน  หากประกอบด้วยข้อกระทงที่วัดองค์ประกอบรวม  2  องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบทาง
ด้านความเชื่อ ความศรัทธาต่อการเรียน และองค์ประกอบทางด้านความรู้สึกต่อการเรียนแล้ว เมื่อนำผล
การวัดจากแบบวัดเจตคติต่อการเรียนนั้น ไปวัดบุคคลที่ต้องการจะวัด  แล้วนำผลการวัดมาวิเคราะห์ ตัว
ประกอบผลที่ได้ควรได้องค์ประกอบร่วม  2  องค์ประกอบ  ที่ข้อกระทงที่วางแผนไว้มีน้ำหนักอยู่บนองค์
ประกอบส่วนนั้น ๆ

            4) การใช้วิธีลักษณะหลากวิธีหลาย (Multitrait-Multimethod Technique)
                    เป็นการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามทฤษฎีด้วยวิธีเชิงประจักษ์ ตามแนวความคิด
ของ Campbell และ Fiske (1959) ว่า เครื่องมือวัดที่มีความเที่ยงตรงตามทฤษฎี จะแสดงผลการวัด
ที่มีความสอดคล้องกันในการวัดคุณลักษณะเดียวกัน ด้วยเครื่องมือที่ต่างกันและในขณะเดียวกันจะแสดง
ผลการวัดที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน  หรือมีความสัมพันธ์ต่ำกับผลการวัดที่วัดคุณลักษณะต่างกัน  แม้จะวัด
ด้วยวิธีเดียวกัน