การวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบทั้งฉบับ

           การวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบทั้งฉบับ  จะหาคุณภาพ 2 ประการเป็นสำคัญ  คือ
ค่าความเที่ยงตรง (Validity)  กับค่าความเชื่อมั่น (Reliability)

         1. ความเที่ยงตรง (Validity)
               การทำให้เครื่องมือมีความเที่ยงตรง ต้องมาจากกระบวนการสร้าง คือ ผู้สร้างเครื่องมือ
ต้องกำหนดเป้าหมายของการสร้างเครื่องมือนั้นให้ชัดเจนว่า  มีวัตถุประสงค์อะไร เช่น ต้องการสร้าง
เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องใดระดับใด  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ด้านความ
เที่ยงตรง ทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับความตั้งใจในการใช้เครื่องมือนั้น ประเภทของความเที่ยงตรงที่สำคัญ
มี 3 ประการคือ
(ล้วน  สายยศและอังคณา  สายยศ  2536 : 177)

             1.1 ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) เป็นคุณภาพของเครื่องมือวัด
ว่าสามารถวัดได้ตรง  ในขอบเขตเนื้อหาที่กำหนดไว้ว่าเครื่องมือวัดนี้สามารถวัดได้ครอบคลุมและ
เที่ยงตรงตาม เนื้อหาที่ต้องการวัดจริง การพิจารณาว่าเครื่องมือที่สร้างมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาหรือ
ไม่ จึงจำเป็นต้องอาศัยการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ทั้งในประเด็นความเหมาะสมของขอบ
เขตของเนื้อหา และความสอดคล้องของข้อสอบที่สร้างขึ้นว่าเป็นตัวแทนของเนื้อหาและมีคุณลักษณะ
เหมาะสม ตรงกับประเด็นที่ต้องการวัดหรือไม่ การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือ
จึงจำเป็นต้องตรวจสอบใน 2 ประเด็นหลักโดยผู้เชี่ยวชาญคือ
(สุธรรม์  จันทร์หอมและพรทิพย์  ไชยโส  2540 : 140-141)

                   1) การตรวจสอบว่าข้อสอบนั้นเป็นตัวแทนของขอบเขตเนื้อเรื่องที่ต้องการวัดหรือไม่ ควรเริ่มจาการตรวจสอบโครงสร้างของตารางวิเคราะห์หลักสูตรในการวางแผน  การสร้างข้อสอบว่ามี
ความเหมาะสมหรือไม่ ตารางวิเคราะห์หลักสูตรเป็นตารางสองทางที่ประกอบด้วยเนื้อหาและพฤติกรรม
ที่เป็นขอบเขตที่แบบสอบมุ่งวัด ในการนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาหรือครูผู้สอนในรายวิชาและในระดับ
เดียวกันควรตรวจสอบความเหมาะสมของการกำหนดการสร้างข้อสอบว่าครอบคลุมระดับผลการเรียนรู้ที่
สำคัญ  และเนื้อหาที่กำหนดหรือไม่  โดยวิเคราะห์จากวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนและ
เนื้อหาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และควรตรวจสอบน้ำหนักหรือจำนวนข้อสอบในแต่ละเนื้อหาและ
พฤติกรรมที่ต้องการวัด ว่ากำหนดไว้เหมาะสมหรือไม่