ตัวอย่าง 9.4  ข้อสอบข้อหนึ่งกลุ่มที่ได้คะแนนสูงทำถูก 15 คน กลุ่มคะแนนน้อยทำถูก 5 คน  จำนวน
เด็กในแต่ละกลุ่ม 15 คน
     วิธีคำนวณ

            แสดงว่าข้อสอบฉบับนี้มีค่าอำนาจจำแนกเท่ากับ   .67

      2) การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Point Biserial Correlation  จากสูตร