ตาราง   ข้อมูลแสดงการเลือกเพื่อนที่ต้องการร่วมกิจกรรมด้วย

           จากตาราง  จะเห็นได้ว่าผู้ที่ถูกเลือกมากที่สุด คือ บัณฑิต ส่วนกนิษฐา ไม่มีคนเลือก แสดงว่า บัณฑิต มีลักษณะของผู้นำกลุ่ม สำหรับ กนิษฐา ถ้าไม่สามารถเข้ากับกลุ่มใหญ่ได้อาจจัดเป็นผู้มีปัญหา แต่เนื่องจากยังมีความพอใจที่จะร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้จึงไม่ทำให้เกิดปัญหาในการปรับตัว เหมาะที่จะ
เป็นผู้ตามที่ดี