รูบริค (Rubric)

           เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน  (Scoring Rubric) เครื่องมือที่ใช้เป็นแนวทางในการประเมิน
ผลงานของนักเรียนเรียกว่า “รูบริค” (Rubric )  ดังนั้น รูบริค ก็คือ แนวทางการให้คะแนนซึ่งต้องกำหนด
มาตรวัด (Scale) และรายการของคุณลักษณะที่บรรยายถึงความสามารถในการแสดงออก หรือคุณลักษณะแต่ละจุดในมาตรวัดไว้อย่างชัดเจน 

    ประโยชน์ของแนวทางการประเมินผลงาน มีหลายประการดังนี้
(ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช. 2540 : 28-32)

         1. ช่วยพัฒนาผลงานของนักเรียน ขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือในการติดตามการพัฒนาผลงาน
ของนักเรียนเองด้วย  เพราะรูบริคบอกไว้ชัดเจนว่า ครูคาดหวังอะไรและนักเรียนจะรู้ได้ว่าจะก้าวไปถึง
ความคาดหวังนั้นได้อย่างไร

         2. ช่วยให้นักเรียนหัดใช้ความคิดในการพิจารณาคุณภาพงานของตนเองและผู้อื่นจากการใช้
รูบริค ประเมินผลงานของตนเองและเพื่อน การฝึกให้ทำงานหลาย ๆ  ครั้งจะช่วยให้นักเรียนเป็นคนที่มี
ความรับผิดชอบต่องานของตนเอง

         3. ช่วยลดเวลาที่ครูต้องใช้สำหรับการประเมินงานนักเรียน  เพราะหลังจากนักเรียนประเมิน
ตนเองและให้เพื่อนประเมินโดยใช้รูบริคแล้ว ครูมักพบว่าสิ่งที่ครูต้องปรับปรุงนั้นเหลือไม่มาก

         4. ครูสามารถปรับรูบริคให้เหมาะกับการประเมินผลงานของนักเรียนกลุ่มต่าง ๆ ที่ต่างกันมาก เช่นเด็กปัญญาเลิศ กับ เด็กที่มีปัญหาทางสติปัญญาแต่อยู่ห้องเดียวกัน

         5. เป็นสิ่งที่ใช้ง่าย และอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายเช่น เมื่ออธิบายให้ผู้ปกครองทราบเขาจะรู้
ได้ทันทีว่าลูกของตนจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อจะประสบผลสำเร็จ