การวิเคราะห์หลักสูตร

          การวิเคราะห์หลักสูตร หมายถึง การแยกแยะหลักสูตรให้เห็นองค์ประกอบย่อย โดยมุ่งให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาวิชาและพฤติกรรม ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของหลักสูตรในแต่ละวิชาหรือกลุ่มวิชา ดังนั้น สาระสำคัญในการวิเคราะห์หลักสูตรจึงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 2 ประการ คือ เนื้อหาวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นในแต่ละเนื้อหา ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั้ง 2 ส่วนดังกล่าว จึงออกมาในรูปของตารางที่แสดงความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบทั้งสองประการ

    ขั้นตอนในการจัดทำตารางวิเคราะห์หลักสูตร

       ในการดำเนินการจัดทำตารางวิเคราะห์หลักสูตรนั้น โดยทั่วไปจะยึดหลักและขั้นตอนดำเนินการดังนี้
        ขั้นที่ 1 ตั้งกรรมการดำเนินงานวิเคราะห์หลักสูตร อาจได้มาจากคณะบุคคลที่สอนวิชาเดียวกันหรือกลุ่มวิชาเดียวกัน หากเป็นไปได้คณะกรรมการควรจะมีประมาณ 5-8 คน ซึ่งจำเป็นจะต้องประกอบด้วย นักวัดผล 1 คน ผู้รู้เรื่องในการวิเคราะห์หลักสูตร 1 คน ส่วนสมาชิกที่เหลือคือ ครูอาจารย์ที่สอนวิชานั้น ๆ
        ขั้นที่ 2 คณะกรรมการนำเนื้อหาของหลักสูตรที่จะวิเคราะห์มาแบ่งหมวดหมู่ ตามหัวข้อย่อย ๆ แล้วเรียงลำดับเนื้อหาที่ควรมาก่อนหลัง ปกติมักเรียงไปตามบทที่ปรากฏในคู่มือการสอน แต่ถ้าเห็นว่าไม่เหมาะสมอาจนำมาเรียงลำดับใหม่ได้ เช่น
รายวิชาสุขศึกษา (พ 011) ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) กำหนดเนื้อหาไว้ในคำอธิบายรายวิชา ดังนี้

        “ ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพผิวหนัง ตา หู จมูก ฟัน โภชนาการ การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจ การป้องกันอุบัติภัยในบ้าน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องจนเป็นสุขนิสัย”  ซึ่งอาจแยกแยะประเด็นเนื้อหาดังกล่าว ได้ดังต่อไปนี้

      1. สุขภาพผิวหนัง ตา หู จมูก ฟัน                            2. โภชนาการ

      3. การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจ               4. การป้องกันอุบัติภัยในบ้าน