การวัดผลและประเมินทางการศึกษา เป็นส่วนที่สำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ดังนั้น ในการวัดผลและประเมินผล ผู้สอนควรยึดหลักปรัชญาของการวัดผลเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
เพื่อให้ผลที่ได้เป็นข้อมูลที่ชี้นำ ในการดำเนินการสอนต่อ ๆ ไปได้เป็นอย่างดีและถูกต้องมากที่สุด มิใช่
การนำผลที่ได้ไปตัดสินการสอบได้ หรือสอบตกของนักเรียนเพียงอย่างเดียว
(ชวาล แพรัตกุล 2516 : 23)

ปรัชญาการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา มีดังนี้คือ

    1. ให้ถือว่าการสอบเป็นส่วนหนึ่งของการสอน ถึงแม้ว่าการสอนและการสอบจุดมุ่งหมายต่างกัน
และทำในเวลาที่ต่างกัน แต่ก็ถือว่าทั้งการสอนและการสอบมีความต่อเนื่องกันและสัมพันธ์กัน ครูที่ดีจะ
ไม่แยกการสอนและการสอบออกจากกัน แต่พยายามทำให้ทั้งสองอย่างต่อเนื่องกันตลอดเวลา

    2. การสอบควรมุ่งวัดศักยภาพมากกว่าที่วัดความจำ การสอบที่ผ่านมามักมุ่งวัดว่าผู้เรียนจำสิ่ง
ที่ครูสอนไปแล้วได้มากน้อยเท่าไร แต่ปัจจุบันมุ่งที่จะวัดความสามารถด้านสมองของผู้เรียนว่า เขา
สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปดัดแปลงเพื่อใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีอย่างไร

    3. สอบเพื่อวินิจฉัย การเรียนการสอนปัจจุบัน มุ่งให้เด็กเรียนเพื่อรู้มากกว่าแข่งขันกัน ระเบียบ
การวัดผลปัจจุบันได้กำหนดให้มีการสอนซ่อมเสริมได้ ครูจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้ว่าผู้เรียนบกพร่องใน
เรื่องใด จึงสามารถสอนซ่อมเสริมได้

    4. สอบเพื่อประเมินค่า การสอบมุ่งที่จะนำผลไปประเมินผลทางการศึกษาเป็นส่วนรวมว่ามี
ความเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงความเหมาะสมของหลักสูตรการเรียนการสอน และ
องค์ประกอบอื่น ๆ ของการศึกษา มีอะไรควรปรับปรุงแก้ไข   

    5. ทดสอบเพื่อค้นและพัฒนาสมรรถภาพ เป็นปรัชญาที่สำคัญยิ่ง มุ่งให้ครูทำหน้าที่ตรวจค้น
นักเรียนว่าใครมีสมรรถภาพเด่นด้อยในด้านใด โดยถือว่านักเรียนแต่ละคนก็มีคุณลักษณะพิเศษของตน มีลักษณะต่างกันแฝงอยู่ อาจแสดงออกมาให้เห็นเด่นชัดหรือไม่ชัดก็ได้ ครูจึงต้องทำหน้าที่ค้นหาให้พบ
เพื่อหาทางส่งเสริม สนับสนุนให้พัฒนาไปในทางนั้นให้มากที่สุด