แบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม จะมีประโยชน์สูงสุดในกรณีที่ต้องการจำแนกผู้เข้าสอบเป็นประการ
สำคัญ  ดังนั้นแบบทดสอบประเภทนี้จึงเหมาะสำหรับการนำไปใช้สอบคัดเลือกนักเรียน และสอบจำแนก
ประเภทบุคคล

       แบบทดสอบอิงเกณฑ จะมีประโยชน์สูงสุดในการทำการตัดสินเกี่ยวกับความก้าวหน้าหรือการ
เรียนรู้ของนักเรียนภายใต้หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง  ดังนั้นแบบทดสอบอิงเกณฑ์จึงเหมาะสำหรับใช้ใน
การตัดสินใจว่านักเรียนจำเป็นต้องเรียนซ่อมเสริมในหน่วยเรียนนั้นหรือไม่หรือใช้การตัดสินว่านักเรียนมี
ความรอบรู้พร้อมที่จะเรียนหน่วยเรียนต่อไปได้หรือไม่

             สรุปว่า การวัดแบบอิงกลุ่ม เป็นการวัดที่เปรียบเทียบผลหรือคะแนนภายในกลุ่มมุ่งหาความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มหรือผู้เรียนเป็นสำคัญ  ส่วนการวัดแบบอิงเกณฑ์เป็นการวัดเพื่อเปรียบเทียบผลกับ
เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยมุ่งประเมินว่า ผู้เรียนมีความรู้หรือไม่มีความรู้อะไรบ้าง ดังนั้น การวัด
อิงเกณฑ์จึงเหมาะกับการใช้ประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation)  และการประเมินเชิง
วินิจฉัย (Diagnosis Evaluation)ส่วนการวัดแบบอิงกลุ่มเหมาะกับการประเมินผลรวม (Summative
Evaluation)  และการประเมินผลเพื่อจัดตำแหน่ง (Placement Evaluation) จะใช้วัดแบบอิงเกณฑ์
หรืออิงกลุ่มได้ทั้งสองแบบ