เนื้อหา บทเรียน
 
 
อุปสรรคในการสื่อสาร
 

อุปสรรคในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งที่ทำให้การสื่อสารไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของผู้สื่อสาร และผู้รับสาร   อุปสรรคในการสื่อสารอาจเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการสื่อสาร ดังนั้นอุปสรรค ในการสื่อสารจากองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้

 
1.  อุปสรรคที่เกิดจากผู้ส่งสาร

                   
                 1.1  ผู้ส่งสารขาดความรู้ความเข้าใจและข้อมูลเกี่ยวกับสารที่ต้องการจะสื่อ
                 1.2  ผู้ส่งสารใช้วิธีการถ่ายทอดและการนำเสนอที่ไม่เหมาะสม
                 1.3  ผู้ส่งสารไม่มีบุคลิกภาพที่ไม่ดี และไม่เหมาะสม
                 1.4  ผู้ส่งสารมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการส่งสาร
                 1.5  ผู้ส่งสารขาดความพร้อมในการส่งสาร
                 1.6  ผู้ส่งสารมีความบกพร่องในการวิเคราะห์ผู้รับสาร


 
2.  อุปสรรคที่เกิดจากสาร
 

                 
                  2.1  สารไม่เหมาะสมกับผู้รับสาร อาจยากหรือง่ายเกินไป
                  2.2  สารขาดการจัดลำดับที่ดี สลับซับซ้อน ขาดความชัดเจน
                  2.3  สารมีรูปแบบแปลกใหม่ยากต่อความเข้าใจ
                  2.4  สารที่ใช้ภาษาคลุมเครือ ขาดความชัดเจน


 
3.  อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากสื่อ หรือช่องทาง
 

                
                 3.1  การใช้สื่อไม่เหมาะสมกับสารที่ต้องการนำเสนอ
                 3.2  การใช้สื่อที่ไม่มีประสิทธิภาพที่ดี
                 3.3  การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมกับระดับของการสื่อสาร


 
4.  อุปสรรคที่เกิดจากผู้รับสาร
 

                 
                 4.1  ขาดความรู้ในสารที่จะรับ
                 4.2  ขาดความพร้อมที่จะรับสาร
                 4.3  ผู้รับสารมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้ส่งสาร
                 4.4  ผู้รับสารมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสาร
                 4.5  ผู้รับสารมีความคาดหวังในการสื่อสารสูงเกินไป


 
 
[ 1 ]     [ 2 ]    [ 3 ]    [ 4 ]    [ 5 ]    [ 7 ]