เนื้อหา บทเรียน
 
จุดประสงค์รายวิชา

1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ เรื่อง  การสื่อสารโดยใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา  ภาษาต่างประเทศที่นำมาใช้    สื่อสารในภาษาไทย  และสามารถนำไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.   เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่องสำนวน  โวหาร  และภาพพจน์ ในการสื่อสาร  ใช้ถ้อยคำสำนวนได้เหมาะสม
3.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตีความจากการรับสารและสามารถใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวจิตใจได้
4.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่อง  การตีบท  การใช้ภาษาในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 
สามารถสร้างงานเขียนเพื่อเผยแพร่ในสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ ได้

เนื้อหา  

      บทเรียน                                                      (15  สัปดาห์รวม   60  ชั่วโมง)

บทที่  1

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร

  4   ชั่วโมง

บทที่  2

  ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร

  4   ชั่วโมง

บทที่  3

ภาษาต่างประเทศที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

  4   ชั่วโมง

บทที่  4

 ภาษาที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

  8    ชั่วโมง

บทที่  5

 การใช้ภาษาในการสื่อสาร

12    ชั่วโมง

บทที่  6

 การใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจ การตีความและการตีบท 

  8    ชั่วโมง

บทที่  7

  การใช้ภาษาในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

  8    ชั่วโมง

บทที่  8

  การใช้ภาษาสื่อสารในหนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร

  8    ชั่วโมง

บทที่  9

  การใช้ภาษาสื่อสารทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

  4    ชั่วโมง