วิชา สวัสดิศึกษา
แบบทดสอบก่อน - หลังเรียน
ประจำหน่วยที่ 8 สวัสดิภาพในโรงเรียน จำนวน 10 ข้อ
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
คนขับรถโรงเรียนควรมีคุณลักษณะอย่างไร
   ก. อารมณ์ดี
   ข. ใจดี
   ค. รอบคอบ
   ง. มีความรู้

ข้อที่ 2)
เมื่อเกิดเพลิงไหม้ควรปฏิบัติอย่างไรเป็นอันดับแรก
   ก. นอนหมอบ คลุมผ้า
   ข. โทร.แจ้ง 199
   ค. แตะประตูและลูกบิด
   ง. ตะโกนบอกคนอื่น

ข้อที่ 3)
การฝึกหนีไฟในโรงเรียนควรทำอย่างไร
   ก. ควรฝึกทุก 2 เดือน
   ข. ควรฝึกให้วิ่งให้เร็ว
   ค. ครูควรคุมท้ายขณะฝึกหนีไฟ
   ง. ควรตะโกนบอกกันด้วยว่า "ไฟไหม้"

ข้อที่ 4)
ข้อใดเป็นการบริการเพื่อความปลอดภัย
   ก. ข้ามถนนหน้าโรงเรียน
   ข. สารวัตรจราจร
   ค. รถสองแถว
   ง. มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

ข้อที่ 5)
ข้อใดเป็นองค์ประกอบของการเกิดเพลิงไหม้
   ก. กระดาษ น้ำมัน พลาสติก
    ข. พลาสติก ยางรถยนต์ ความร้อน
   ค. ยางรถยนต์ ความร้อน ออกซิเจน
   ง. สารเคมี กาวติดรองเท้า น้ำตาลทราย

ข้อที่ 6)
เหตุใดจึงต้องปิดหน้าต่างเมื่อเกิดเพลิงไหม้
   ก. เพื่อให้เกิดการลุกไหม้เฉพาะที่
   ข. เพื่อให้ไอร้อนไม่พัดเข้ามา
   ค. เพื่อกันถูกไฟลวก
   ง. เพื่อให้เกิดการอับอากาศ

ข้อที่ 7)
ข้อใดเป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับการเรียนการสอนสวัสดิศึกษา
   ก. รูปแบบการจัดการสอน
   ข. วิธีการสอนสวัสดิศึกษา
   ค. สื่อการสอน
   ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8)
ข้อใดอุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นในโรงเรียนมากที่สุด
   ก. วิ่งชนกัน
   ข. พลัดตกหกล้ม
   ค. ไม้แหลมเสียบ
   ง. เศษแก้วบาด

ข้อที่ 9)
เนื้อหาที่ควรจัดการเรียนการสอนในช่วงชั้นที่ 2
   ก. การป้องกันอัคคีภัย และการฝึกหัดหนีไฟ
   ข. ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์
   ค. ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ
   ง. สวัสดิภาพในบ้าน

ข้อที่ 10)
เนื้อหาที่ควรจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย
   ก. การป้องกันอัคคีภัย และการฝึกหัดหนีไฟ
   ข. ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์
   ค. ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ
   ง. สวัสดิภาพในบ้าน