4. การป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียน

                                                                                                                                       การป้องกันที่สาเหตุจากตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญที่จะช่วยลดอุบัติเหตุลงได้ ดังนั้น การจัดโครงการความปลอดภัย ในโรงเรียน หรือโครงการสวัสดิภาพในโรงเรียน (School Safety Program) จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง  โดยดำเนินงาน 3 ด้าน คือ ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดภัย  การจัดบริการความปลอดภัยในโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนสวัสดิศึกษา

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4.
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 7. หน่วยการเรียนรู้ที่ 8.
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9. หน่วยการเรียนรู้ที่ 10.