การเลี้ยงลูกบาสเกตบอลสูง (High Dribbling)
            การเลี้ยงลูกบาสเกตบอลเป็นการหลบหลีกฝ่ายตรงข้ามเพื่อไม่ให้แย่งบอล หรือการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง
ของการเล่น  เพื่อให้มีประสิทธิภาพของการเล่นทีมให้ดียิ่งขึ้น โดยต้องใช้ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลหลายวิธี
ด้วยกัน
            การเลี้ยงลูกบาสเกตบอลสูงหรือการพาลูกบอลเคลื่อนที่เร็วจะทำได้ก็ต่อเมื่อผู้ครอบครองบอลมีพื้นที่กว้าง
มากพอ  ซึ่งเป็นการทำให้สามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว อาจพูดได้ว่าถ้าไม่มีการเลี้ยงหรือพาบอล
เคลื่อนที่เกมรุกก็ไม่เกิดขึ้น
(สุนทร กายประจักษ์, 2536 : 7)  จริงอยู่ถึงแม้การส่งจะสามารถสร้างเกมรุกได้  แต่ถ้า
ฝ่ายรุกถูกปิดเส้นทางการรับบอลผู้ส่งย่อมส่งไม่ได้  จึงจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องพาลูกบอลเคลื่อนที่หรือเลี้ยงเพื่อหาจังหวะ
ส่งลูกบอลให้เพื่อนร่วมทีม ดังนั้นการเลี้ยงหรือการพาบอลเคลื่อนที่จึง
ต้องฝึกฝนอยู่เสมอ เพราะการเล่นทีมในปัจจุบัน
ฝ่ายป้องกันมีรูปแบบการป้องกันที่สามารถสกัดกั้นการรับและส่งลูกบอลมากขึ้น ทำให้การเลี้ยงลูกบอลสูงหรือการพา
ลูกบอล เคลื่อนที่เร็วมีความจำเป็นมากขึ้น  การเลี้ยงลูกบาสเกตบอลสูงมีวิธีปฏิบัติดังนี้
            1.  ลำตัวโน้มไปข้างหน้าเล็กน้อย  ศีรษะตั้งตรง  สายตามองจุดหมายข้างหน้า
            2.  กางนิ้วมือออก  บังคับลูกบอลด้วยข้อมือและปลายนิ้วมือ
            3.  ผลักลูกบอลลงสู่พื้นให้กระดอนขึ้นไม่เกินระดับอก

            4.  เท้าเคลื่อนที่ตามไปอย่างรวดเร็ว  โดยการผลักลูกบอลไปข้างหน้า (กรมพลศึกษา, 2534 : 50)