การส่งลูกบาสเกตบอล 
           การส่งลูกบาสเกตบอลมีอยู่ด้วยกันหลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบนำมาใช้ในการเล่นบาสเกตบอลได้เป็นอย่างดี
จะใช้แบบไหนช่วงไหนก็อยู่ที่สถานการณ์ของการเล่น  ประกอบด้วยแบบการส่งลูกบาสเกตบอล ดังนี้ (กรมพลศึกษา,
2539 : 96)
            1.  การส่งแบบสองมือระดับอก  (Two Hands Chest Pass)
                  การส่งลูกบาสเกตบอลสองมือระดับอก  เป็นวิธีการส่งที่ใช้กันมากที่สุดในการแข่งขัน  จึงนับได้ว่า
การส่งลูกบอลแบบนี้เป็นหัวใจของการส่งลูกบอล   เพราะส่งได้รวดเร็วและแม่นยำทั้งในระยะใกล้และระยะห่างกัน
ปานกลาง  มีวิธีปฏิบัติดังนี้
                 1.1  เริ่มจากท่ายืนทรงตัว
                 1.2  จับลูกบอลด้วยมือทั้งสองระดับอกห่างตัวเล็กน้อย
                 1.3  นิ้วมือทั้งห้ากางออกแนบข้างลูกบอล  หัวแม่มือทั้งสองอยู่ด้านหลังทแยงมุมซึ่งกันและกัน
                 1.4  ศอกทั้งสองข้างเฉียงลงข้างลำตัวไม่เกร็ง
                 1.5  หักข้อมือทั้งสองขึ้นเล็กน้อย
                 1.6  ผลักบอลด้วยการเหยียดแขนและตวัดข้อมือลง  ผลักด้วยปลายนิ้ว
                 1.7  สืบเท้าข้างหนึ่งไปสู่ทิศทางที่ส่งบอล  ยกส้นเท้าหลังขึ้นจะช่วยทำให้ลูกบอลพุ่งแรงและเร็วขึ้น