ตำแหน่งและหน้าที่ของผู้เล่น
                       หัวใจของการเล่นบาสเกตบอลคือการเล่นเป็นทีมและการประสานความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นเข้าด้วย
กันได้อย่างสอดคล้องลงตัว  การเล่นบาสเกตบอลจะแบ่งผู้เล่นเป็น 2 ทีม ทีมที่ครอบครองลูกและพยายามนำลูกไปยิง
ประตู เรียกว่า  “ฝ่ายบุก”  หรือ “ฝ่ายรุก”  ส่วนทีมที่พยายามป้องกันไม่ให้ฝ่ายรุกยิงประตู เรียกว่า “ฝ่ายป้องกัน” หรือ
“ฝ่ายรับ”  ซึ่งในการแข่งขันทั้งสองฝ่ายมักจะผลัดกันเป็นฝ่ายรับและฝ่ายรุก  แต่ละฝ่ายจะมีผู้เล่นฝ่ายละ 5 คน ซึ่งเดิม
มักจะระบุตำแหน่งและหน้าที่การเล่นกันอย่างชัดเจน  ปัจจุบันรูปแบบการเล่นได้เปลี่ยนแปลงไปมาก  ผู้เล่นแต่ละคน
ต้องเล่นได้ในทุกตำแหน่ง  เมื่อเป็นฝ่ายรุกผู้เล่นทุกคนจะทำหน้าที่กองหน้าร่วมกันทำคะแนน  และเมื่อเป็นฝ่ายรับ
ผู้เล่นทุกคนก็จะเป็นการ์ดร่วมกันป้องกันการทำคะแนนของฝ่ายตรงข้าม  ตำแหน่งโดยทั่วไปแบ่งได้ดังนี้ (พิษณุ พิพัฒน์วงศ์, 2544 : 72-73)

          1.  ผู้เล่นกองหลัง (Guard) ประกอบด้วยผู้เล่นในตำแหน่งการ์ดซ้ายและการ์ดขวา เล่นกันอยู่คนละซีก
ของสนาม  คอยป้องกัน  รบกวนไม่ให้คู่ต่อสู้เข้าทำประตูใต้แป้นได้ หรือกันไม่ให้ยิงลูกระยะไกลได้สะดวก ปัจจุบันมัก
แยกเป็นตำแหน่ง Point Guard หรือการ์ดที่ทำหน้าที่จ่ายลูก  ต้องมีทักษะในการจับ  การส่งลูกอ่านเกมทั่วทั้งสนาม
ได้ดีมักจะเป็นหัวหน้าทีมอีกคนหนึ่งจะทำหน้าที Shooting Guard  หรือการ์ดที่ทำหน้าที่ทำคะแนน

            2.  ผู้เล่นกองกลาง (Center)  เป็นตัวเชื่อมเกมระหว่างกองหน้าและกองหลัง ทำหน้าที่ทั้งระวังคู่ต่อสู้
ในเกมรับและคอยหนุนบอลและหาโอกาสทำประตูในเกมรุก ปกติจะมีเพียงคนเดียว  แต่ในบางแผนการเล่นอาจจะ
เปลี่ยนผู้เล่นในตำแหน่งอื่นให้มาเสริมในตำแหน่งกองกลางเพิ่มขึ้นก็ได้  มักจะเป็นผู้เล่นที่สูงที่สุดในทีมเป็นตัวหลัก
ของทีม  ทำคะแนนได้ในเกมรุกและสามารถป้องกันการทำคะแนนจากฝ่ายตรงข้ามได้ในเกมรับ

          3.  ผู้เล่นกองหน้า (Forward)  ประกอบด้วยผู้เล่นที่เล่นอยู่ทางซีกซ้ายของสนามที่เรียกว่า  ปีกซ้าย และผู้เล่นที่เล่นอยู่ทางซีกขวาของสนามที่เรียกว่า ปีกขวา  อาจวิ่งสลับข้างกัน หรืออาจจะลงมาเล่นเป็นกองกลางหรือ
กองหลังก็ได้ตามแต่แผนการเล่นที่วางไว้หรือการหมุน  แทนตำแหน่งกันในการเล่น  ปัจจุบันมักแยกเป็น Small Forward หรือปีกตัวเล็ก เป็นตัวยิงประตูได้ทั้งระยะใกล้และระยะไกล ส่งลูกบอลได้แม่นยำ มีความสามารถโดดเด่นใน
การแย่งลูกกระดอนจากแป้น  ที่เรียกกันว่าลูก Rebound   อีกคนหนึ่งเรียกว่า Power Forward หรือปีกใน มักจะ
เป็นผู้เล่นที่ตัวใหญ่  แข็งแกร่ง  เด่นในเกมรับ  และแย่งลูกที่กระดอนจากแป้น