กายบริหารและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสำหรับกีฬาบาสเกตบอล    

    การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาบาสเกตบอลโดยการใช้น้ำหนัก
     การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายโดยการใช้น้ำหนักในกีฬาบาสเกตบอลนั้น  ก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกับกีฬา
ประเภทอื่นๆ  และเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยทำให้นักกีฬามีสมรรถภาพดีขึ้น การฝึกยกน้ำหนักจะเกิดประโยชน์ต่อนักกีฬา
อย่างไรบ้างนั้นขึ้นอยู่กับแบบฝึกการฝึกเป็นประจำ  วิธีการ ที่ใช้  และตัวนักกีฬาเอง  จากการศึกษาได้ชี้ให้เห็นว่า
นักกีฬาส่วนใหญ่สามารถปรับปรุงความสามารถให้ดีขึ้น  ด้วยการเพิ่มพูนความแข็งแรงและพละกำลัง ทำให้นักกีฬา
เกิดการพัฒนาทักษะกลไกต่างๆ ด้วย (บัณฑิต หาญธงชัย, 2544 : 400 อ้างถึงใน สุเนตุ นวกิจกุล, 2524 : 83)

     ตัวอย่างเช่น  ผลของการฝึกกล้ามเนื้อโดยใช้น้ำหนักที่มีต่อความแม่นยำในการส่งลูกบาสเกตบอล  พบว่ากลุ่ม
ที่มีการฝึกโดยใช้น้ำหนักมีความแม่นยำในการส่งลูกบาสเกตบอลแบบตวัดแบบมือเดียวเหนือไหล่สูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และอัตราเพิ่มของความแม่นยำในการส่งลูกบาสเกตบอลแบบตวัดและแบบมือ
เดียวเหนือไหล่ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเพิ่มขึ้นหลังจากการฝึกสัปดาห์ที่ 2 , 4 , 6 และ 8  
(บัณฑิต  หาญธงชัย, 2544 : 400 อ้างถึงใน สุทิน ชอบทางศิลป์, 2527 : 429)  

     ผลการฝึกด้วยน้ำหนักที่มีต่อความแม่นยำในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้รับการฝึก
3 กลุ่ม   มีความแม่นยำในการกระโดดยิงประตูเมื่อสิ้นสุดการฝึก สูงกว่าก่อนการฝึก  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  กลุ่มกระโดดยิงประตู 50 ครั้ง ควบคู่กับการฝึกด้วยน้ำหนัก (กลุ่ม 1 )  มีความแม่นยำในการกระโดดยิง
ประตูสูงกว่ากลุ่มฝึกเฉพาะกระโดดยิงประตูอย่างเดียว 50 ครั้ง (กลุ่ม 2)  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่ม
ฝึกกระโดดยิงประตู 25 ครั้ง ควบคู่กับการฝึกด้วยน้ำหนัก (กลุ่ม 3) และกลุ่ม 2 มีความแม่นยำในการกระโดดยิงประตู
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 3 มีความแม่นยำในการกระโดดยิงประตูเมื่อ
สิ้นสุดการฝึกไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่ม 1 และ 3 มีความแข็งแรง
เมื่อสิ้นสุดการฝึกสูงกว่ากลุ่ม 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (บัณฑิต หาญธงชัย, 2544 : 400 อ้างถึงใน
นิคม บุญสุวรรณ, 2527 : 211-212)  

     ผลการฝึกกล้ามเนื้อแขนและกล้ามเนื้อขาโดยใช้น้ำหนักที่มีผลต่อความสามารถในการกระโดดรับลูกบาสเกตบอล
จากการยิงประตู  ผลการวิจัยพบว่าการฝึกกระโดดรับลูกบาสเกตบอลจากการยิงประตู   ควบกับการฝึกความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อแขนและกล้ามเนื้อขาโดยใช้น้ำหนักมีผลต่อการเพิ่มพลังกล้ามเนื้อในการกระโดดสูงกว่าการฝึกกระโดด
รับลูกบาสเกตบอลจากการยิงประตูอย่างเดียว (บัณฑิต หาญธงชัย, 2544 : 401 อ้างถึงใน สมเกียรติ อักษรถึง, 2527
: 303)  

     จากผลการวิจัยพอที่จะแสดงให้เห็นว่าการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายโดยการฝึกด้วยน้ำหนักนั้น  ทำให้กล้าม
เนื้อมีความแข็งแรง  และทำให้มีผลต่อการพัฒนาทักษะกลไกต่างๆ ของบาสเกตบอลให้ดีขึ้นอย่างแน่นอน แต่การยก
น้ำหนักจะให้เกิดประโยชน์ต่อนักกีฬานั้นจะต้องขึ้นอยู่กับแบบฝึก  การฝึกเป็นประจำ  วิธีการใช้  และตัวนักกีฬาเอง