กายบริหารและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสำหรับกีฬาบาสเกตบอล    

    6.  ความคล่องตัวหรือความว่องไว (Agility)   
          ความคล่องตัว  หมายถึง  ความสามารถในการเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว  จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยอาศัย
ความคล่องแคล่วว่องไว   อาจจะต้องหลบหลีกสิ่งกีดขวาง  ในทางด้านวิชาพลศึกษามักมีการทดสอบความคล่องตัว
โดยการวิ่งกลับตัวระยะทาง 10 เมตร  วิ่งไป-กลับ 5 เที่ยว ซึ่งการกลับตัวแต่ละครั้งต้องอาศัยความคล่องแคล่วว่องไว
เป็นส่วนประกอบกับความเร็วและคนที่จะมีความคล่องแคล่วว่องไวได้ก็ต้องอาศัยความเร็วเป็นพื้นฐาน
                  การบริหารร่างกายเพื่อสร้างความคล่องแคล่วว่องไว
                  วิธีที่ 1  วิ่งเร็วแล้วหยุด
                  วิธีที่ 2  วิ่งเร็วกลับตัว  ระยะทาง 2 - 5 เมตร
                  วิธีที่ 3  วิ่งเร็วแล้วกระโดด
                  วิธีที่ 4  สไลด์ไปทางด้านข้าง  ซ้าย - ขวา
                  วิธีที่ 5  เคลื่อนที่โดยครูผู้สอนชี้ให้เคลื่อนที่ไป–มา ในทิศทางใด ต้องเคลื่อนที่ไปในทิศทางนั้น
                  วิธีที่ 6  วิ่งถอยหลังแบบต่างๆ
                  วิธีที่ 7  วิ่งกระโดดขาเดียวไปด้านข้าง ซ้าย - ขวา
                  วิธีที่ 8  นอนหงายแล้วลุกขึ้นวิ่ง
                  วิธีที่ 9  นั่งและยืนขึ้น ทำตามคำสั่งครูผู้สอน
                  วิธีที่ 10  จับคู่  มือจับกัน  พยายามเหยียบเท้าซึ่งกันและกันด้วยความเร็ว และพยายามหลบหลีก
การถูกเหยียบเท้า
 

     7.  ความสมดุลของร่างกาย (Balance)   
         ความสมดุลของร่างกาย  หมายถึง ความสามารถในการนั่ง ยืน  เดิน วิ่ง ที่ทำให้ร่างกายสมดุล ไม่นั่งเอียง
ยืนเซ เดิน วิ่ง  ไปตรงทิศทาง หรือหมายถึงความสามารถในการทำงานประสานกันระหว่างระบบประสาทกับระบบ
กล้ามเนื้อ ในขณะที่ร่างกายปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าว  เช่น  บางคนมีความสามารถในการวิ่งทางตรงได้เร็วแต่วิ่งทาง
โค้งไม่ดี  ซึ่งบางคนวิ่งทางตรงไม่ดีแต่มีความสามารถในการวิ่งทางโค้งได้รวดเร็ว ทั้งนี้ก็เนื่องจากอาศัยความสมดุล
ของร่างกาย  ในการปฏิบัติกิจกรรมนั่นเอง  หรือบางคนเมื่อวัดความแข็งแรงมีความแข็งแรงเท่าๆกัน แต่เมื่อให้แบก
ของเคลื่อนที่กลับมีความสามารถไม่เท่ากัน  บางคนเดินไม่ตรงทิศทางเสมือนคนเมาเหล้า แสดงถึงความสมดุลของ
ร่างกายแต่ละคนนั่นเอง