13.โรคคุดทะราด  (Yaws หรือ Frambesia)

                ลักษณะทั่วไป โรคคุดทะราด เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง เป็น ๆ หาย ๆ พบมากในประเทศเขตร้อน ที่มีภาวะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมไม่ดี เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลที่ผิวหนัง จะเกิดเป็นตุ่มเล็ก ๆ คล้ายหูด ต่อมาจะโตขึ้น ลักษณะคล้ายดอกกระหล่ำปลี ต่อมน้ำเหลืองจะมีการอักเสบและบวมโต ในระยะแรกจะมีไข้ เบื่ออาหาร แผลคุดทะราด
พบได้ทั่วร่างกาย อาจพบที่ฝ่ามือ และฝ่าเท้า  แผลกินลึกเข้าไปลุกลามถึงกระดูก ทำให้กระดูกกุดสั้น คล้ายโรคเรื้อน แต่จะไม่เกิดอาการกับประสาทส่วนกลาง ตา หลอดโลหิต และอวัยวะภายในอื่น ๆ เหมือนเชื้อโรคซิฟิลิส
            สาเหตุ  โรคคุดทะราดเกิดจากเชื้อทรีโพนีมา เพอร์ทีนู (Treponema pertenue) พวกสไปโรซิส
            การติดต่อ โรคคุดทะราด สามารถติดต่อได้โดยการสัมผัสน้ำเลือด น้ำหนอง จากบาดแผลคุดทะราด
โดยตรง  หรืออาจติดต่อจากของใช้ที่เปรอะเปื้อนน้ำเลือด น้ำหนองของผู้ป่วย เชื้อโรคคุดทะราดจะมีระยะฟักตัว
ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ ถึง 3 เดือน โดยทั่วไป 3-6 สัปดาห์ และสามารถติดต่อได้ตราบเท่าที่มีเชื้อโรคในบาดแผล
            การควบคุมและป้องกัน โรคคุดทะราดสามารถควบคุมและป้องกัน ได้ดังนี้
               1.  การป้องกันก่อนการเกิดโรค ได้โดย
                    1.1  ให้สุขศึกษาแก่ประชาชน ให้ทราบถึงการติดต่อของโรค และการป้องกันโดยการรักษาความ
สะอาดของร่างกาย
                    1.2  หมั่นดูแลรักษาสุขภาพ และไม่ใช้เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มร่วมกับผู้ป่วย
               2.  การควบคุมและป้องกันเมื่อเกิดโรคขึ้น ได้โดย
                    2.1  รักษาร่างกายให้สะอาด และทำความสะอาดบาดแผลอย่างดี
                    2.2  ทำลายเชื้อโรคโดยต้มภาชนะเครื่องใช้ หรือแช่ในน้ำยาฆ่าเชื้อหรือเผาสำลีและผ้าพันแผลที่
เปรอะเปื้อนน้ำเลือด น้ำหนอง