การหดตัวของกล้ามเนื้อ


การหดตัว (Contraction) หมายถึง การหดสั้นเข้าและการเพิ่มความตึง แบ่งออกเป็น
3 ชนิดด้วยกัน คือ

1. Isotonic Contraction คือ การหดตัวของกล้ามเนื้อในลักษณะสั้นเข้าและยาว
ออก ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ
1.1 Concentric Contraction คือ การหดตัวของกล้ามเนื้อสั้นเข้าและหนาขึ้น
สามารถเอาชนะความต้านทาน ทำให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรง
กันข้ามกับความต้านทาน
1.2 Eccentric Contraction คือ การหดตัวของกล้ามเนื้อยาวออกหรือถูกเหยียดตัว
ออก และไม่สามารถเอาชนะความต้านทานได้

2. Static or Isometric Contraction คือ การหดตัวของเส้นใยกล้ามเนื้อ
ที่เพิ่มความตึงเครียดมากขึ้น ความยาวของเส้นใยไม่เปลี่ยนแปลง

3. Isokinetic Contraction คือ การหดตัวของกล้ามเนื้อที่มีความตึง
เกิดขึ้นตลอดช่วงของการเคลื่อนไหว