กลไกการทำงานของไต
         
           การสร้างปัสสาวะของไต  เริ่มจากเลือดแดงไหลเข้าสู่ไตทั้ง 2 ข้าง ประมาณ 1,200 ลิตร/นาที
ไตจะทำหน้าที่ดูดซึมสารต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์กลับเข้าสู่ร่างกายและขับสารที่ไม่ต้องการทิ้งไปใน
ปัสสาวะ   ปัสสาวะจากท่อรวมจะไหลเข้าสู่กรวยไตและหลอดไต   เพื่อนำไปเก็บไว้ในกระเพาะปัสสาวะ
และขับออกจากร่างกาย ขบวนการสร้างปัสสาวะ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ
        
1.  การกรองที่โกลเมรูลัส  (Glomerulus Filtration)
           
           การกรองจะเกิดที่โกลเมอรูลัส  โดยเลือดที่ผ่านเข้ามาในโกลเมอรูลัส จะถูกกรองภายใต้แรงดัน
ผ่านผนังหลอดเลือดฝอยเล็ก ๆ ไปยังช่องระหว่างโบวแมน แคปซูล น้ำที่กรองได้เรียกว่า ฟิลเตรท
(Filtrate)   ซึ่งมีส่วนประกอบของความเข้มข้นคล้ายพลาสมายกเว้นไม่มีสารโมเลกุลใหญ่ คือ โปรตีน
ในปกติไตกรองพลาสมาออกประมาณร้อยละ 21  ของเลือดที่ผ่านเข้าสู่ไต ดังนั้นใน 1 วัน เลือดที่ผ่าน
ไตถึง 180 ลิตร  ก็ควรมีพลาสมาที่ถูกกรองออกประมาณ 40 ลิตร แต่ในสภาพจริงพลาสมาที่ผ่านมา
กรองนี้ไม่ได้ถูกขับออกจากร่างกายทั้งหมด  เพราะยังต้องผ่านสู่ท่อไตเพื่อเข้ากระบวนการสร้าง
ปัสสาวะอีก 2 ขั้นตอนต่อไป     
            
2.  การดูดกลับของไต  (Tular Reabsorbtion)

           
          คือขบวนการดูดกลับสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  จากท่อไตกลับเข้าสู่กระแสเลือดจะเกิดขึ้นตลอด
ความยาวของท่อเล็กๆ  ในหน่วยทำงานของไต  จะดูดซึมเอาน้ำและสารบางอย่างที่ร่างกายต้องการกลับ
คืนสู่กระแสเลือด ประมาณ 178.5-179 ลิตร/วัน  จึงมีปัสสาวะออกมานอกร่างกายเพียง 1-1.5 ลิตร
ต่อวัน  การดูดซึมกลับจะเกิดขึ้นมากบริเวณหลอดฝอยไตส่วนต้น   สารที่ถูกดูดซึมกลับ      ได้แก่กลูโคส
ฟอสเฟต  กรดแลคติก  กรดอมิโน  วิตามินซ ี ซิเตรท  (Citrate)   มอลเลท  (Malate)  0โซเดียม  น้ำ
ไบคาร์บอเนต  ยูเรีย  และคลอไรด์

3.  การขับทิ้ง   (Tubular Secretion)
          
           คือขบวนการขับสารที่เป็นพิษหรือเกินความต้องการออกจากกระแสเลือดเข้าสู่ท่อไต  สารที่ได้
จากการกรอง และไม่สามารถดูดซึมกลับเข้าสู่เส้นเลือด   จะเหลืออยู่ในท่อเล็กๆ  ในหน่วยทำงานของไต
สะสมรวมกันเป็นน้ำปัสสาวะ  สารเหล่านี้ได้แก่  ยูเรีย  กรดยูริค  ครีอะตินิน  ของเสียจากกระบวนการ
เผาผลาญของโปรตีนและยาต่างๆ