แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนเปลือกนอกด้านนอกซึ่งจะผลิตฮอร์โมน 3 ชนิดคือ
กลูโคคอร์ติคอย ซึ่งควบคุมเมตาลอลิซึมของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันมิเนอราโลคอร์ติคอย
ซึ่งควบคุมสมดุลของน้ำและเกลือแร่ในร่างกายและฮอร์โมนเพศ    
                    ส่วนชั้นในของต่อมหมวกไตจะผลิตฮอร์โมนแคททิลอแลมมีน  ซึ่งประกอบด้วย
อิพิเนฟริน และนอร์อิพิเนฟริน ซึ่งจะถูกขับออกมาให้มีพลังเมื่อมีภาวะฉุกเฉิน