สาขาวิชาพลศึกษา  โปรแกรมวิชาพลศึกษา

     1. ชื่อหลักสูตร   ศึกษาศาสตรบัณฑิต
     2. ชื่อสาขาวิชา  พลศึกษา                 โปรแกรมวิชาฝึกสอนกีฬา
     3. ชื่อปริญญา  - ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)    ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (พลศึกษา)
                                       (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Education (Physical Education)                    
                            - ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)    ศษ.บ. (พลศึกษา)
                                       (ภาษาอังกฤษ) B.Ed. (Physical Education)
     4. ปรัชญา
                    หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาพลศึกษา โปรแกรมวิชาพลศึกษาเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตครูพลศึกษา
       และบุคลากรที่ทำงานสายวิชาชีพทางพลศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของสังคม  เป็นผู้มีความรู้ 
       เจตคติ  และมีทักษะที่จำเป็นในทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมให้ดียิ่งขึ้น
  
     5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
                    5.1 เพื่อผลิตบัณฑิตทางพลศึกษาที่มีความรู้  เตคติ  และทักษะที่ถูกต้อง  มีความสามารถในด้านความเป็นครูและผู้นำทางพลศึกษา
                            สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมได้
                    5.2 เพื่อผลิตบัณฑิตทางพลศึกษา  ให้เป็นผู้ใฝ่รู้  รู้จักคิด  วิเคราะห์  และแก้ปัญหาอย่างมีระบบมีวิสัยทัศน์กว้างไกลทางสังคม 
                            และส่งเสริมปฏิสัมพันธ์การทำงานร่วมกัน
                    5.3 เพื่อผลิตบัณฑิตทางพลศึกษาที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัย  น้ำใจนักกีฬา  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานให้
้                            เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
                    5.4 เพื่อผลิตบัณฑิตทางพลศึกษาที่สามารถนำความรู้  ความเข้าใจ  เจตคติ  และทักษะไปใช้ให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
                            การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในปัจจุบัน
                      5.5 เพื่อผลิตบัณฑิตทางพลศึกษาให้เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
                            อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาค  และศักด
ิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
                            มีความภูมิใจในความเป็นไทยและมีความรู้อันเป็นสากล

โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต
สาขาพลศึกษา
โปรแกรมวิชาพลศึกษา

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                           ไม่น้อยกว่า  160 หน่วยกิต
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                               ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
2.  หมวดวิชาเฉพาะ                                                     ไม่น้อยกว่า  124 หน่วยกิต
     2.1  กลุ่มวิชาชีพครู                                                 กำหนดให้เรียน   50 หน่วยกิต
     2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                                                 
         2.2.1  วิชาเดี่ยว                                                ไม่น้อยกว่า   64 หน่วยกิต
                       2.2.1.1  วิชาบังคับ                                               ไม่น้อยกว่า    22 หน่วยกิต
                       2.2.1.2  วิชาเลือก                                                ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต
                       2.2.1.3  วิชาเลือกกีฬากลุ่ม 1                                 ไม่น้อยกว่า    26 หน่วยกิต
                       2.2.1.4  วิชาเลือกกีฬากลุ่ม 2                                ไม่น้อยกว่า    14 หน่วยกิต
                       2.2.1.5  วิชาเลือกกีฬากลุ่ม 3                                   ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต
         2.2.  วิชาเอกคู่                                                  ไม่น้อยกว่า   74 หน่วยกิต
                       2.2.2.1  วิชาบังคับ                                                ไม่น้อยกว่า    22 หน่วยกิต
                       2.2.2.2  วิชาเลือก                                                ไม่น้อยกว่า     8 หน่วยกิต
                       2.2.2.3  วิชาเลือกกีฬากลุ่ม 1                                  ไม่น้อยกว่า    4 หน่วยกิต
                       2.2.2.4  วิชาเลือกกีฬากลุ่ม 2                                   ไม่น้อยกว่า    2 หน่วยกิต
                       2.2.2.5  วิชาเลือกกีฬากลุ่ม 3                                  ไม่น้อยกว่า     2 หน่วยกิต
                       2.2.2.6  วิชาเอกอื่น                                           ไม่น้อยกว่า    36 หน่วยกิต
         2.2.3  วิชาเอก-โท                                             ไม่น้อยกว่า   74 หน่วยกิต
                       2.2.3.1  วิชาบังคับ                                              ไม่น้อยกว่า    22 หน่วยกิต
                       2.2.3.2  วิชาเลือก                                             ไม่น้อยกว่า     4 หน่วยกิต
                       2.2.3.3  วิชาเลือกกีฬากลุ่ม 1                                ไม่น้อยกว่า    16 หน่วยกิต
                       2.2.3.4  วิชาเลือกกีฬากลุ่ม 2                                  ไม่น้อยกว่า     8 หน่วยกิต
                       2.2.3.5  วิชาเลือกกีฬากลุ่ม 3                                 ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต
                       2.2.3.6  วิชาโทอื่น                                              ไม่น้อยกว่า    18 หน่วยกิต
         2.2.4  วิชาโทพลศึกษา                                    ไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกิต
                       2.2.4.1  วิชาบังคับ                                              ไม่น้อยกว่า     8 หน่วยกิต
                       2.2.4.2  วิชาเลือก                                                ไม่น้อยกว่า     2 หน่วยกิต
                       2.2.4.3  วิชาเลือกกีฬากลุ่ม 1                                   ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต
                       2.2.4.4  วิชาเลือกกีฬากลุ่ม 2                                  ไม่น้อยกว่า     2 หน่วยกิต
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต

  รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต
สาขาพลศึกษา
โปรแกรมวิชาพลศึกษา   
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  157 หน่วยกิต
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   32 หน่วยกิต
     (ดูรายละเอียดในโครงสร้างหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป)
2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  119 หน่วยกิต
     2.1  กลุ่มวิชาชีพครู กำหนดให้เรียน   55 หน่วยกิต
              (ดูรายละเอียดในโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาชีพครู)
     2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
           2.2.1  วิชาเอกเดี่ยว ไม่น้อยกว่า    64 หน่วยกิต
                     2.2.1.1  วิชาบังคับ กำหนดให้เรียน    22 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้      

พล  011006 ประวัติและหลักการพลศึกษา 2(2-0)
พล  012008 หลักสูตรพลศึกษา 2(2-0)
พล  013001 การจัดการแข่งขันกีฬา 2(2-0)
พล  013003 การทดสอบและการวัดผลพลศึกษา 2(2-0)
พล  013004 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 2(2-0)
พล  084002 การสัมมนาทางพลศึกษา 2(2-0)
วท  071001 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1 2(1-2)
วท  071002 กายวิภาคและสรีรวิทยา 2 2(1-2)
วท  081001 การเคลื่อนไหวเบื้องต้น 2(1-2)
วท  182010 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา 2(1-2)
วท  182052 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย 2(2-0)
    2.2.1.2  วิชาเลือก                                 ไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้  
กศ  082005 พลศึกษาพิเศษ 2(2-0)
พล  011005 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางพลศึกษา 2(2-0)
พล  021002 การใช้เวลาว่างและนันทนาการเบื้องต้น 2(2-0)
พล  074015 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน 3(3-0)
พล  081008 การบริหารกาย 2(1-2)
พล  081032 จิตวิทยาการกีฬา 2(2-0)
พล  082053 สังคมวิทยาการกีฬา 2(2-0)
พล  083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2(1-2)
พล  083023 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว 2(1-2)
    2.2.1.3  วิชาเลือกีฬากลุ่ม 1                      ไม่น้อยกว่า       20 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
พล  031001 กระโดดน้ำ 2(1-2)
พล  031003 กรีฑา 1 2(1-2)
พล  031006 กอล์ฟ 1 2(1-2)
พล  031008 กีฬาลีลาศ 2(1-2)
พล  031010 คาราเต้-โด 2(1-2)
พล  031012 จักรยาน 1 2(1-2)
พล  031014 ซอฟท์เทนนิส 2(1-2)
พล  031015 ดาบสากล 1 2(1-2)
พล  031017 เทควันโด 1 2(1-2)
พล  031020 เทนนิส 1 2(1-2)
พล  031023 เทเบิลเทนนิส 1 2(1-2)
พล  031026 แบดมินตัน 1 2(1-2)
พล  031029 ปันจักสีลัต 1 2(1-2)
พล  031031 เปตอง 2(1-2)
พล  031032 มวยไทย 1 2(1-2)
พล  031034 มวยปล้ำ 1  2(1-2)
พล  031036 มวยสากล 1 2(1-2)
พล  031038 ยกน้ำหนัก 1 2(1-2)
พล  031041 ยิงธนู 1 2(1-2)
พล  031044 ยิงปืน 1 2(1-2)
พล  031046 ยิมนาสติก 1 2(1-2)
พล  031048 ยิมนาสตกิลีลา  2(1-2)
พล  031049 ยูโด 1 2(1-2)
พล  031051 เรือพาย 2(1-2)
พล  031053 ว่ายน้ำ 1 2(1-2)
พล  031055 วินด์เซิร์ฟ 2(1-2)
พล  031057 สควอช 1 2(1-2)
พล  031059 สนุ๊กเกอร์และบิลเลียด 2(1-2)
พล  031064 แอโรบิกดานซ์ 1 2(1-2)
พล  041001 กาบัดดี้ 2(1-2)
พล  041002 ซอฟท์บอล 2(1-2)
พล  041004 เซปักตะกร้อ 1 2(1-2)
พล  041006 เนตบอล 2(1-2)
พล  041007 บาสเกตบอล 1 2(1-2)
พล  041009 เบสบอล 2(1-2)
พล  041010 โปโลน้ำ 1 2(1-2)
พล  041012 ฟุตซอล 2(1-2)
พล  041014 ฟุตบอล 1 2(1-2)
พล  041016 รักบี้ฟุตบอล 1 2(1-2)
พล  041018 วอลเลย์บอล 1 2(1-2)
พล  041020 ฮอกกี้ 1 2(1-2)
พล  041022 แฮนด์บอล 1 2(1-2)
พล  051002 กระบี่กระบอง 1 2(1-2)
พล  051010 ดำน้ำ 2(1-2)
พล  051011 ไต่หน้าผา 2(1-2)
พล  051013 ไอกิโด 2(1-2)
พล  071001 เกมและเกมนำ 2(1-2)
พล  071007 กิจกรรมเข้าจังหวะ 2(1-2)
พล  072024 ศิลปะการป้องกันตัว 2(1-2)
พล  072029 นาฏศิลป์ไทย
    2.2.1.4  วิชาเลือกกีฬากลุ่ม 2                     ไม่น้อยกว่า       10 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้  (ในรายวิชากีฬา 2  ต้องสอบผ่านกีฬา 1  มาก่อน)  
พล  003014 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ 2(1-2)
พล  031060 โบว์ลิ่ง 2(1-2)
พล  031060 หมากรุกไทย 2(1-2)
พล  031061 หมากรุกสากล 2(1-2)
พล  032004 กรีฑา 2 2(1-2)
พล  032007 กอล์ฟ 2 2(1-2)
พล  032013 จักรยาน 2 2(1-2)
พล  032016 ดาบสากล 2 2(1-2)
พล  032018 เทควันโด 2 2(1-2)
พล  032021 เทนนิส 2 2(1-2)
พล  032024 เทเบิลเทนนิส 2 2(1-2)
พล  032027 แบดมินตัน 2 2(1-2)
พล  032030 ปันจักสีลัต 2 2(1-2)
พล  032033 มวยไทย 2 2(1-2)
พล  032035 มวยปล้ำ 2 2(1-2)
พล  032037 มวยสากล 2 2(1-2)
พล  032039 ยกนน้ำหนัก 2 2(1-2)
พล  032042 ยิงธนู 2 2(1-2)
พล  032045 ยิงปืน 2 2(1-2)
พล  032047 ยิมนาสติก 2 2(1-2)
พล  032050 ยูโด 2 2(1-2)
พล  032054 ว่ายน้ำ 2 2(1-2)
พล  032058 สควอช 2 2(1-2)
พล  032065 แอโรบิกดานซ์ 2 2(1-2)
พล  042005 เซปักตะกร้อ 2 2(1-2)
พล  042008 บาสเกตบอล 2 2(1-2)
พล  042011 โปโลน้ำ 2 2(1-2)
พล  042015 ฟุตบอล 2 2(1-2)
พล  042017 รักบี้ฟุตบอล 2 2(1-2)
พล  042019 วอลเลย์บอล 2 2(1-2)
พล  042021 ฮอกกี้ 2 2(1-2)
พล  042023 แฮนด์บอล 2 2(1-2)
พล  051012 ไตรกีฬา 2(1-2)
พล  052003 กระบี่กระบอง 2 2(1-2)
พล  071017 กายบริหารประกอบดนตรี 2(1-2)
พล  072003 การละเล่นพื้นเมืองของไทย 2(1-2)
พล  072020 ค่ายพักแรม 2(1-2)
    2.2.1.5  วิชาเลือกกีฬากลุ่ม 3                     ไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้  (ต้องสอบผ่านกีฬา 2  มาก่อน)  
พล  033066 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฑา 2(1-2)
พล  033067 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬากอล์ฟ 2(1-2)
พล  033068 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาจักรยาน 2(1-2)
พล  033069 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาดาบสากล 2(1-2)
พล  033070 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเทควันโด 2(1-2)
พล  033071 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเทนนิส 2(1-2)
พล  033072 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเทเบิลเทนนิส 2(1-2)
พล  033073 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาแบดมินตัน 2(1-2)
พล  033074 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาปันจักสีลัต 2(1-2)
พล  033075 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยไทย 2(1-2)
พล  033076 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยปล้ำ 2(1-2)
พล  033077 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยสากล 2(1-2)
พล  033078 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายกน้ำหนัก 2(1-2)
พล  033079 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายิงธนู 2(1-2)
พล  033080 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายิงปืน 2(1-2)
พล  033081 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายิมนาสติก 2(1-2)
พล  033082 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายูโด 2(1-2)
พล  033083 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำ 2(1-2)
พล  043024 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ 2(1-2)
พล  043025 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล 2(1-2)
พล  043026 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาโปโลน้ำ 2(1-2)
พล  043027 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล 2(1-2)
พล  043028 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬารักบี้ฟุตบอล 2(1-2)
พล  043029 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล 2(1-2)
พล  043030 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฮอกกี้ 2(1-2)
พล  043031 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาแฮนด์บอล 2(1-2)
พล  053004 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬากระบี่กระบอง 2(1-2)
              2.2.2  วิชาเอกคู่                                        ไม่น้อยกว่า       64 หน่วยกิต
    2.2.2.1  วิชาบังคับ                              ไม่น้อยกว่า       22    หน่วยกิต
                (โดยเลือกรายวิชาจาก   2.2.1.1)  
    2.2.2.2  วิชาเลือก                               ไม่น้อยกว่า        2 หน่วยกิต  
                (โดยเลือกรายวิชาจาก   2.2.1.2  
    2.2.2.3  วิชาเลือกกีฬากลุ่ม 1                  ไม่น้อยกว่า        4 หน่วยกิต
                (โดยเลือกรายวิชาจาก   2.2.1.3  
    2.2.2.4  วิชาเลือกกีฬากลุ่ม 2                  ไม่น้อยกว่า        2 หน่วยกิต
                (โดยเลือกรายวิชาจาก   2.2.1.4)  
    2.2.2.5  วิชาเลือกกีฬากลุ่ม 3                  ไม่น้อยกว่า        2 หน่วยกิต
                (โดยเลือกรายวิชาจาก   2.2.1.5)  
    2.2.2.6  วิชาเอกอื่น                              ไม่น้อยกว่า      32 หน่วยกิต
              2.2.3  วิชาเอกคู-โท                                     ไม่น้อยกว่า      64 หน่วยกิต
    2.2.3.1  วิชาบังคับ                               ไม่น้อยกว่า       22    หน่วยกิต
                (โดยเลือกรายวิชาจาก   2.2.1.1)  
    2.2.3.2  วิชาเลือก                                ไม่น้อยกว่า        4 หน่วยกิต  
                (โดยเลือกรายวิชาจาก   2.2.1.2  
    2.2.3.3  วิชาเลือกกีฬากลุ่ม 1                   ไม่น้อยกว่า      10 หน่วยกิต
                (โดยเลือกรายวิชาจาก   2.2.1.3  
    2.2.3.4  วิชาเลือกกีฬากลุ่ม 2                   ไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต
                (โดยเลือกรายวิชาจาก   2.2.1.4)  
    2.2.3.5  วิชาเลือกกีฬากลุ่ม 3                   ไม่น้อยกว่า        4 หน่วยกิต
                (โดยเลือกรายวิชาจาก   2.2.1.5)  
    2.2.3.6  วิชาโทอื่น                                ไม่น้อยกว่า      18 หน่วยกิต
              2.2.4  วิชาโทพลศึกษา                                  ไม่น้อยกว่า       64 หน่วยกิต
    2.2.4.1  วิชาบังคับ                                กำหนดให้เรียน   8    หน่วยกิต
พล  013001 การจัดการแข่งขันกีฬา 2(2-0)
พล  013003 การทดสอบและการวัดผลพลศึกษา 2(2-0)
พล  013004 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 2(2-0)
พล  071001 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1 2(1-2)
    หมายเหตุ    ถ้าเรียนกายวิภาคและสรีรวิทยา 1  ในวิชาเอกแล้ว  ให้เลือกวิชาอื่นในวิชาเลือกแทน
    2.2.4.2  วิชาเลือกกลุ่ม 1                         ไม่น้อยกว่า        2 หน่วยกิต
                (โดยเลือกรายวิชาจาก   2.2.1.2  
    2.2.4.3  วิชาเลือกกลุ่ม 2                         ไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต
                (โดยเลือกรายวิชาจาก   2.2.1.3)  
    2.2.4.4  วิชาเลือกกลุ่ม 3                         ไม่น้อยกว่า        2 หน่วยกิต
                (โดยเลือกรายวิชาจาก   2.2.1.4)  
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                  ไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต
  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็น
รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา