You are here: Home หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

***หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต***

***สาขาวิชา การฝึกสอนกีฬากอล์ฟ***

*** หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต***

***สาขาวิชา วิทยาศาสตรการกีฬา***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ***หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต***

***สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสำรวจความคิดเห็น

ชอบเนื้อหาไหนในเว็บที่สุด
 

ติดต่อสถาบันการพลศึกษา


เลขที่  1  หมู่  4  ถนนมาลัยแมน  ต.รั้วใหญ่
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
โทร 035-545744-5 FAX 035-555263