You are here: Home ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร

อีเมล พิมพ์ PDF
1 รายชื่อข้าราชการครู

ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
อันดับ
วุฒิการศึกษา
1
นายสมชาย ประเสริฐศรี
รองอธิการบดี
คศ.3
กศ.ม. (พลศึกษา)
2
ผศ.พวงแก้ว วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.
วท.ม.(สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
วท.บ.(พยาบาล)
3
ผศ.ดร.นัยนา บุพพวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝายบริหาร  
ผศ.
ค.ด(พลศึกษา)
ค.ม.(พลศึกษา)
ค.บ.(พลศึกษา)
4
ผศ.ยุทธนา วงศ์วิรัติ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ผศ.
ค.ม. (พลศึกษา)
5
ผศ.พิทยา บุญคงเสน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝายแผนและพัฒนา
ผศ.
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
6
ผศ.ดร.พเยาว์ เนตรประชา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ผศ.
กศ.ม.(วัดผลการศึกษา)
กศ.บ.(พลศึกษา)
7
นายทัศนัย รอดเรือง
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
คศ.2

ค.ม.(บริหารการศึกษา)
ค.บ. (พลศึกษา)

8
ผศ.ปวเรศร์ พันธยุทธ์
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผศ.
ศศ.ม. (พลศึกษา)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
9
ผศ.อิศเรศร์ ไชยะ
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผศ.
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
10


หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี
ผศ.
ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร์การสอนภาษาไทย)
กศ.บ.ภาษาไทย
11
ผศ.นิพนธ์ ดุษณีย์
หัวหน้าศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ผศ.
ค.ม.(บริหารการศึกษา)
ค.บ. (พลศึกษา)
12
นางสาวสุมาลี ติยศิวาพร
ครูเชี่ยวชาญ
คศ.4
ค.ม. (พลศึกษา)
ค.บ.(พลศึกษา)
14
ผศ.เอื้อมพร นาควงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.
กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์)
1516
ผศ.ดร.ศรีเกษม อุ่นประดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
กศ.บ.(พลศึกษา
)
17 ผศ.สุพิชชา ณ ป้อมเพ็ชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ค.ม. (สุขศึกษา)
ศษ.บ.(สุขศึกษา)
181920
นางอุษา สงนุ้ย
ครูชำนาญการพิเศษ
คศ.3
กศ.บ.(พลศึกษา)
21
ผศ.ดร.อุนชิตร แท้สูงเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.
ค.ด(พลศึกษา)
ศษ.ม.(การวิจัยการศึกษา)
กศ.บ.(พลศึกษา)
22
นายพุฒิชาติ แสงมณี
ครูชำนาญการ
คศ.2
กศ.บ. (พลศึกษา)
23
ผศ.สมชาย น้อยสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.
วท.ม (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
ค.บ.(พลศึกษา)
24
นางลำยอง รอดเรือง
ครูชำนาญการ
คศ.2
ศศ.บ. (พลศึกษา)
25
ดร.ศิริวรรณ สังขพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
คศ.3
บธ.ด.(การจัดการกีฬา)
M.A.T. (Physical Education)
กศ.บ.(พลศึกษา)
26
ผศ.ณัฐตพล แสงอร่าม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.
ค.ม.(บริหารการศึกษา)
กศ.บ.(พลศึกษา)
27
นายธเนตร กุลเทศ
ครูชำนาญการพิเศษ
คศ.3
กศ.ม. (พลศึกษา)
กศ.บ. (พลศึกษา)
28
ผศ.วรันธร เฉลิมโฉม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.
กศ.ม. (การอุดมศึกษา)
วท.บ.(สุขศึกษา )
29
ผศ.วรรณพร ขวัญบุญจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.
ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว)
กศ.บ.(พลศึกษา)

30
ผศ.จุไรรัตน์ อุดมวิโรจน์สิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
31
ผศ.อำนวย บุญเส็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.
ศศ.ม.(พลศึกษา)
กศ.บ. (พลศึกษา)
32
3
ผศ.เพ็ญศรี
สิงห์วี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.
กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
34
นางอรนุช
ทองลิ่ม
ครูชำนาญการ
คศ.2
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
35
นางปรีดาภรณ์ ดวงใจดี
ครูชำนาญการ
คศ.2
ค.ม.(บริหารการศึกษา)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
36
นางสมพิศ ศิริโยธา
อาจารย์
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
37
นางช่อแก้ว ภัทรวานนท์
อาจารย์
ค.บ. (พลศึกษา)
ศศ.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศ)
38
นางสาววิวรรณ สถิระ
อาจารย์
ค.บ. (คหกรรมศาสตร์)
39
นางสาวสุกัญญา
บุญน้อม
อาจารย์
บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
40
41
นางประนอม พนาเศรษฐเนตร
อาจารย์
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
42
นายปิติโชค จันทร์หนองไทร
อาจารย์
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
43
ผศ.ดร.ศศิพิมพ์มาศ หงษ์สมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด.(การบัญชี)
บธ.ม. (การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม)
44
นางสาวไข่มุข บุญส่ง
อาจารย์
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร)
45
นางนิภา ไชยะ
อาจารย์

ศศ.ม.(ภาษาไทย)
ค.บ. (ภาษาไทย)
47
ผศ.ศิริวรรณ คำบัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
บธ.บ (การบัญชี)
48
จ่าสิบตรีเฉลิมพล มูลมงคล
อาจารย์
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ศศ.บ.(การฝึกและการจัดการกีฬา)
50
ผศ.ดร.เพ็ญศรี ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.
ปร.ด.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)
51
นางสาวศรัณยา สินสมรส
อาจารย์
นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
ว.บ.(วารสารศาสตร์)
53
นายธรรมรัฐ อากาศวิภาต
อาจารย์
วท.ม(การโค้ชกีฬา)
ค.บ. (พลศึกษา)
54
นายอธิวัฒน์
ดอกไม้ขาว
อาจารย์
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
วท.บ.(พลศึกษา)
55
ผศ.มยุรี
จะบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(การตลาด)
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
56
นายอุทัย
บุญประเสริฐ
อาจารย์
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
57
ผศ.อัมพร
กรุดวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษ(ฟิสิกส์)
58
59
60
61
62
63
นายราชันย์
นายคมกริช
นายฉัตรตระกูล
ดร.นภากร
นางสาวสุพร
เฉลียวศิลป์
ฆ้องนำโชค
ปานอุทัย
บุญเส็ง
บุญปก
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

อาจารย์
อาจารย์


วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) ค.บ.(พลศึกษา)
บท.ม.(บริหารธุรกิจ)
วท.ม (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

ค.ม.การบริหารการศึกษา
วท.ม.การจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว

 

1 รายชื่อข้าราชการพลเรือน

 

ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
1
น.ส.อารมณ์
วิจิโน
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
2
นางสาวสายฝน
หงษ์เวียงจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
บธ.บ.(การบัญช)ี
3
นายนฤพนธ์
ดากรุง
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 3
ปวส.อเล็กทรอนิก
4
นายจตุพร
ปานอุทัย
นายช่างโยธาระดับปฏิบัติการ
วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
5
น.ส.นัยน์ปพร
สุริยะมณี
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

 

1 รายชื่ออาจารย์พิเศษ

 

ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
1
นายภานุ
ศรีสุนทรพินิตร
อาจารย์พิเศษ
2
นายน้ำหนึ่ง
กล้าหาญ
อาจารย์พิเศษ
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
3 นายมนตรี คุ้มวงศ์ อาจารย์พิเศษ


 

1 รายชื่อเจ้าหน้าที่พิเศษ

 

ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายพีระยุทธ์
สาธุพันธ์
เจ้าหน้าที่ประจำงานพัสดุและยานพาหนะ
2
น.ส.สุนิสา
คล้ายฉ่ำ
เจ้าหน้าที่เลขาธิการฝ่ายบริหาร
3
น.ส.ธิดารัตน์
ใจกล้า
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานฝ่ายอำนวยการ
4
นายธีระศักดิ์
อัสนีเริงฤทธิ์
เจ้าหน้าที่งานศูนย์วิทยบริการ
5
น.ส.สุวรรณี แก้วสุขใส
เจ้าหน้าที่งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
6


เจ้าหน้าที่ประจำงานพัสดุและยานพาหนะ
7
น.ส.ชณัฐศิกานต์ พลายละหาร
เจ้าหน้าที่งานธุระการคณะวิทยาศาสตร์
8
น.ส.วิไลพร จันทร์อุทัย
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล
9


เจ้าหน้าที่บริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
10
นายชาญชัย พุทธพิมเสน
เจ้าหน้าที่งานธุระการคณะศึกษาศาสตร์
11
นายศรายุทธ์ เกิดนุช
เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ
12

13

น.ส.เนตรชนก

 

ภูฆัง

 

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

น.ส.ดาวรุ่ง

 

 

นางกษมา

น.ส.กมลพร

 

 

 

นายอธิกะ

นางสาวศรัณยู

นายอัศวิน

โพธิ์มณี


 

สุขุมาลจันทร์

สุขาทิพยพันธ์

 

 

 

สิงหรัตนศิริ

รอดเรือง

ศิลปอาชา

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานฝ่ายวิชาการ

เจ้าหน้าที่ธุระการคณะศิลปศาสตร์

เจ้าหน้าที่ธุระการคณะศึกษาศาสตร์

เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา

เจ้าหน้าที่พิเศษคณะวิทยาศาสตร์

เจ้าหน้าที่ให้บริการวัสดุอุปกรณ์ทางกีฬา

เจ้าหน้าที่งานศูประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่พิเศษประจำสำนักงานบัณฑิตศึกษา

เจ้าหน้าที่เลขาธิการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

 

1 รายชื่อลูกจ้างประจำ

 

ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายวิชัยณราช อู่สุวรรณ
พนักงานขับรถ


2
นายสะหนำ ครุฑคำ
หัวหน้ายาม
3
นายสุนทร เรืองทอง
หัวหน้าหมวดสถานที่
4
นายนิคม รอนอารี
ลูกมือช่างประปา

7
นางรุ่งรัตน์ โกสุมา
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3
8
นายเสรี อินสว่าง
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1
 

1 รายชื่อวิทยากรและผู้ฝึกสอน

 

ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
1.
นายปรเมษ บัวใหญ่ ชนิดกีฬายกน้ำหนัก
2.
3.

นายยงยุทธ

นางสาวกชพรรณ

ลาดนอก

มณีวงษ์

ชนิดกีฬาวูซู

ชนิดกีฬาฟุตบอลหญิง

 

1 รายชื่อข้าราชการบำนาญ

 

ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายสันต์ อู่อรุณ
2
นายวันชาติ เหมือนสน
3
นายวีระ โอภาสพินิจ
4
นางสาวสุนันทา เถื่อนศิริ

 

**ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559

**งานศูนย์คอมพิวเตอร์

 

 

ข่าวสอบราคา / ประกวดราคา

ข่าวบทความล่าสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ชอบเนื้อหาไหนในเว็บที่สุด
 

สถาบันการพลศึกษาสุพรรณบุรี

เลขที่  1  หมู่  4  ถนนมาลัยแมน  ต.รั้วใหญ่
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
โทร 035-545744-5 FAX 035-555263