You are here: Home ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร

อีเมล พิมพ์ PDF
1 รายชื่อข้าราชการครู

ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
อันดับ
วุฒิการศึกษา
1
นายสมชาย ประเสริฐศรี
รองอธิการบดี
คศ.3
กศ.ม. (พลศึกษา)
2
ผศ.พวงแก้ว วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.
วท.ม.(สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
วท.บ.(พยาบาล)
3
ผศ.ดร.นัยนา บุพพวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝายบริหาร  
ผศ.
ค.ด(พลศึกษา)
ค.ม.(พลศึกษา)
ค.บ.(พลศึกษา)
4
นายยุทธนา วงศ์วิรัติ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
คศ.3
ค.ม. (พลศึกษา)
5
ผศ.พิทยา บุญคงเสน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝายแผนและพัฒนา
ผศ.
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)


6
ดร.พเยาว์ เนตรประชา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
คศ.3
ปร.ด. (วิจัยวัดผลและสถิติ)
กศ.ม.(วัดผลการศึกษา)
7
นายทัศนัย รอดเรือง
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
คศ.2

ค.ม.(บริหารการศึกษา)
ค.บ. (พลศึกษา)

8
นายปวเรศร์ พันธยุทธ์
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

คศ.3

ศศ.ม. (พลศึกษา)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)

9
นายอิศเรศร์ ไชยะ
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
10
นางจิรภา สุนทรสิต
หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี
คศ.3
ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร์การสอนภาษาไทย)
กศ.บ.ภาษาไทย
11
นายนิพนธ์ ดุษณีย์
หัวหน้าศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
คศ.3
ค.ม.(บริหารการศึกษา)
ค.บ. (พลศึกษา)
12
นางสาวสุมาลี ติยศิวาพร
ครูเชี่ยวชาญ
คศ.4
ค.ม. (พลศึกษา)
ค.บ.(พลศึกษา)
13
ผศ.พนมไพร ไชยยงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ. คม.(จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว)
14
ผศ.เอื้อมพร นาควงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.
กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์)
16
ผศ.ศรีเกษม อุ่นประดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
กศ.บ.(พลศึกษา
)
17 นางสาวสุพิชชา ณ ป้อมเพ็ชร
ครูชำนาญการพิเศษ
คศ.3 ค.ม. (สุขศึกษา)
ศษ.บ.(สุขศึกษา)


18
ผศ.สุปรีดี
สุวรรณบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.
ค.ม. (การสอนภาษาไทย)
กศ.บ.(ภาษาไทย)


20
นางอุษา สงนุ้ย
ครูชำนาญการพิเศษ
คศ.3
กศ.บ.(พลศึกษา)
21
ผศ.ดร.อุนชิตร แท้สูงเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.
ค.ด(พลศึกษา)
ศษ.ม.(การวิจัยการศึกษา)
กศ.บ.(พลศึกษา)
22
นายพุฒิชาติ แสงมณี
ครูชำนาญการ
คศ.2
กศ.บ. (พลศึกษา)
23
นายสมชาย น้อยสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
คศ.3
วท.ม (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
ค.บ.(พลศึกษา)
24
นางลำยอง รอดเรือง
ครูชำนาญการ
คศ.2
ศศ.บ. (พลศึกษา)
25
ดร.ศิริวรรณ สังขพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
คศ.3
บธ.ด.(การจัดการกีฬา)
M.A.T. (Physical Education)
กศ.บ.(พลศึกษา)
26
นายณัฐตพล แสงอร่าม
ครูชำนาญการพิเศษ
คศ.3
ค.ม.(บริหารการศึกษา)
กศ.บ.(พลศึกษา)
27
นายธเนตร กุลเทศ
ครูชำนาญการพิเศษ
คศ.3
ค.ม. (พลศึกษา)
กศ.บ. (พลศึกษา)
28
ผศ.วรันธร เฉลิมโฉม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.
กศ.ม. (การอุดมศึกษา)
วท.บ.(สุขศึกษา )
29
นางวรรณพร ขวัญบุญจันทร์
ครูชำนาญการ
คศ.2
ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว)
กศ.บ.(พลศึกษา)


30
นางจุไรรัตน์ อุดมวิโรจน์สิน
ครูชำนาญการพิเศษ
คศ.3
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
31
ผศ.อำนวย บุญเส็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.
ศศ.ม.(พลศึกษา)
กศ.บ. (พลศึกษา)


33
นางเพ็ญศรี
สิงห์วี
ครูชำนาญการ
คศ.2
กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
34
นางอรนุช
ทองลิ่ม
ครูชำนาญการ
คศ.2
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
35
นางปรีดาภรณ์ ดวงใจดี
ครูชำนาญการ
คศ.2
ค.ม.(บริหารการศึกษา)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
36
นางสมพิศ ศิริโยธา
อาจารย์

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
37
นางช่อแก้ว ภัทรวานนท์
อาจารย์

ค.บ. (พลศึกษา)
ศศ.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศ)
38
นางสาววิวรรณ สถิระ
อาจารย์

ค.บ. (คหกรรมศาสตร์)
39
นางสาวสุกัญญา
บุญน้อม
อาจารย์

บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
40
น.ส.ประภาศิริ
กลางพอน
อาจารย์

ศศ.ม.(การจัดการสุขภาพภาครัฐและภาคเอกชน)
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
41
นางประนอม พนาเศรษฐเนตร
อาจารย์

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
42
นายปิติโชค จันทร์หนองไทร
อาจารย์

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
43
ดร.อาภร หงษ์สมบัติ
อาจารย์

ปร.ด.(การบัญชี)
บธ.ม. (การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม)


44
นางสาวไข่มุข บุญส่ง
อาจารย์

ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร)
45
นางนิภา ไชยะ
อาจารย์

ศศ.ม.(ภาษาไทย)
ค.บ. (ภาษาไทย)
47
นางศิริวรรณ คำบัว
อาจารย์

พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
บธ.บ (การบัญชี)
48
จ่าสิบตรีเฉลิมพล มูลมงคล
อาจารย์

ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ศศ.บ.(การฝึกและการจัดการกีฬา)
50
ดร.เพ็ญศรี ศรีสวัสดิ์
อาจารย์                                                                         

ปร.ด.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)
51
นางสาวศรัณยา สินสมรส
อาจารย์

นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
ว.บ.(วารสารศาสตร์)
53
นายธรรมรัฐ อากาศวิภาต
อาจารย์

วท.ม(การโค้ชกีฬา)
ค.บ. (พลศึกษา)
54
นายอธิวัฒน์
ดอกไม้ขาว
อาจารย์

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
วท.บ.(พลศึกษา)
55
นางมยุรี
จะบัง
อาจารย์

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(การตลาด)
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
56
นายอุทัย
บุญประเสริฐ
อาจารย์

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
57
นางสาวอัมพร
กรุดวงษ์
อาจารย์

กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษ(ฟิสิกส์)
58
59
60
61
62
63
นายราชันย์
นายคมกริช
นายฉัตรตระกูล
นางสาวทิพปภา
นางนภากร
นางสาวสุพร
เฉลียวศิลป์
ฆ้องนำโชค
ปานอุทัย
พิริยหะพันธุ์
บุญเส็ง
บุญปก
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์


วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) ค.บ.(พลศึกษา)
บท.ม.(บริหารธุรกิจ)
วท.ม (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
วท.ม.(สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ค.ม.การบริหารการศึกษา
วท.ม.การจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว

 

1 รายชื่อข้าราชการพลเรือน

 

ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
1
น.ส.อารมณ์
วิจิโน
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
2
นางสาวสายฝน
หงษ์เวียงจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
บธ.บ.(การบัญช)ี
3
นายนฤพนธ์
ดากรุง
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 3
ปวส.อเล็กทรอนิก
4
นายจตุพร
ปานอุทัย
นายช่างโยธาระดับปฏิบัติการ
วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
5
น.ส.นัยน์ปพร
สุริยะมณี
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

 

1 รายชื่ออาจารย์พิเศษ

 

ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
1
นายสิทธิเดช
สว่างศรี
อาจารย์พิเศษ
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
2
นายน้ำหนึ่ง
กล้าหาญ
อาจารย์พิเศษ
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
3 นายมนตรี คุ้มวงศ์ อาจารย์พิเศษ
M.A. (English)
4
นายภานุ
ศรีสุนทรพินิต
อาจารย์พิเศษ
รป.ม. (การจัดการภาครัฐและเอกชน)

 

1 รายชื่อเจ้าหน้าที่พิเศษ

 

ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายพีระยุทธ์
สาธุพันธ์
เจ้าหน้าที่ประจำงานพัสดุและยานพาหนะ
2
น.ส.สุนิสา
คล้ายฉ่ำ
เจ้าหน้าที่เลขาธิการฝ่ายบริหาร
3
น.ส.ธิดารัตน์
ใจกล้า
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานฝ่ายอำนวยการ
4
นางหรรษา
มานะพรชัย
เจ้าหน้าที่งานศูนย์วิทยบริการ
5
น.ส.สุวรรณี แก้วสุขใส
เจ้าหน้าที่งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
6
น.ส.จันทร็เพ็ญ หอมสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ประจำงานพัสดุและยานพาหนะ
7
น.ส.ชณัฐศิกานต์ พลายละหาร
เจ้าหน้าที่งานธุระการคณะวิทยาศาสตร์
8
น.ส.วิไลพร จันทร์อุทัย
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล
9
นายทัชชกร ตั้งจีราสิน
เจ้าหน้าที่บริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
10
นายชาญชัย พุทธพิมเสน
เจ้าหน้าที่งานธุระการคณะศึกษาศาสตร์
11
นายศรายุทธ์ เกิดนุช
เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ
12

13

น.ส.เนตรชนก

น.ส.พรพิมล

ภูฆัง

เจริญดี

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

น.ส.ดาวรุ่ง

น.ส.พัชรียา

น.ส.กาญจน์สิตา

นางกษมา

น.ส.กมลพร

นายสุขเกษม

นางสาวเพ็ญทิย์

นายโรจอนนท์

นายอธิกะ

นางสาวศรัณยู

นายอัศวิน

โพธิ์มณี

แป้นแก้ว

ตู้แก้ว

สุขุมาลจันทร์

สุขาทิพยพันธ์

อัศวะไพฑูรย์

พุ่มพันธ์ม่วง

เรืองพยัคฆ์

สิงหรัตนศิริ

รอดเรือง

ศิลปอาชา

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานฝ่ายวิชาการ

เจ้าหน้าที่ธุระการคณะศิลปศาสตร์

เจ้าหน้าที่ธุระการคณะศึกษาศาสตร์

เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา

เจ้าหน้าที่พิเศษคณะวิทยาศาสตร์

เจ้าหน้าที่ให้บริการวัสดุอุปกรณ์ทางกีฬา

เจ้าหน้าที่งานศูประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่พิเศษประจำสำนักงานบัณฑิตศึกษา

เจ้าหน้าที่เลขาธิการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

 

1 รายชื่อลูกจ้างประจำ

 

ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายวิชัยณราช อู่สุวรรณ
พนักงานขับรถ
2
นายสะหนำ ครุฑคำ
หัวหน้ายาม
4
นายนิคม รอนอารี
ลูกมือช่างประปา
6
นายมานะ แย้มมี
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
7
นางรุ่งรัตน์ โกสุมา
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3
8
นายเสรี อินสว่าง
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1
 

1 รายชื่อวิทยากรและผู้ฝึกสอน

 

ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
1.
น.ส.เพ็ญทิพย์ พุ่มพันธ์ม่วง
ชนิดกีฬาเทเบิลเทนนิส
2.
3.

นายยงยุทธ

นางสาวกชพรรณ

ลาดนอก

มณีวงษ์

ชนิดกีฬาวูซู

ชนิดกีฬาฟุตบอลหญิง

 

1 รายชื่อข้าราชการบำนาญ

 

ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายสันต์ อู่อรุณ
2
นายวันชาติ เหมือนสน
3
นายวีระ โอภาสพินิจ
4
นางสาวสุนันทา เถื่อนศิริ
 

**ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2557

**งานศูนย์คอมพิวเตอร์

 

 

แบบสำรวจความคิดเห็น

ชอบเนื้อหาไหนในเว็บที่สุด
 

สถาบันการพลศึกษาสุพรรณบุรี

เลขที่  1  หมู่  4  ถนนมาลัยแมน  ต.รั้วใหญ่
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
โทร 035-545744-5 FAX 035-555263