You are here: Home คู่มือการวิจัย

อบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับ C-License

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

ผู้ช่วยอธิการบดีฯ พงษ์พันธ์  สุนทรสิต จัดการอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลหลักสูตร  "C"-License ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 1-14 กันยายน 2555 ได้รับการสนับสนุน สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรีและบริษัท อีโก้สปอร์ต โดยมี รองฯ ชาญวิทย์ ผลชีวิน และโค้ชจตุพร ประมลบาล เป็นหัวหน้าคณะวิทยากร

 

 

 

แบบสำรวจความคิดเห็น

ชอบเนื้อหาไหนในเว็บที่สุด
 

สถาบันการพลศึกษาสุพรรณบุรี

เลขที่  1  หมู่  4  ถนนมาลัยแมน  ต.รั้วใหญ่
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
โทร 035-545744-5 FAX 035-555263